Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
ACE225 - Projektledning inom byggsektorn
Project management in construction
 
Kursplanen är ännu inte fastställd
Ägare: FRIST
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Samhällsbyggnadsteknik
Institution: 20 - ARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK


Kurstillfälle 1

 
Undervisningsspråk: Engelska
Anmälningskod/tillfälleskod: 99172
Sökbar för utbytesstudenter: Nej
Minsta antal deltagare: 40
Max antal deltagare: 65
Endast studenter med kurstillfället i programplan

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0120 Inlämningsuppgift 3,5hp Betygskala: TH   3,5hp    
0220 Inlämningsuppgift 4,0hp Betygskala: TH   4,0hp    

Examinator:

Christian Koch

  Gå till kurshemsida


Kurstillfälle 2


Undervisningsspråk: Engelska
Anmälningskod/tillfälleskod: 99239
Sökbar för utbytesstudenter: Nej
Minsta antal deltagare: 40
Max antal deltagare: 65
Status, lediga platser (uppdateras löpande): Kurstillfället är fullbelagt

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0120 Inlämningsuppgift 3,5hp Betygskala: TH   3,5hp    
0220 Inlämningsuppgift 4,0hp Betygskala: TH   4,0hp    

Examinator:

Christian Koch


  Gå till kurshemsida


Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå

Särskild behörighet

Engelska 6

Syfte

Kursen behandlar, utifrån ett hållbart, etiskt och socialt perspektiv, den komplexitet och variation av projektformer och roller som projektledare som finns inom byggsektorn. Kursen syftar till att deltagaren skall få kännedom inom vanligt förekommande vokabulär och koncept inom ämnet projektledning. Deltagaren utvecklar färdigheter i att tillämpa verktyg, metoder och teorier (normativa och analytiska) relevanta för aktörer inom sektorn genom konkreta exempel och projektarbeten.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • Beskriva grundläggande begrepp samt koncept relaterat till projektledning
 • Analysera, kritiskt utvärdera och tillämpa metoder inom projektledning
 • Analysera och kritiskt utvärdera organisatoriska aspekters påverkan på projekt
 • Tillämpa teorier inom projektledning för att analysera byggprojekts karakteristik, samt utifrån detta kunna ge förslag på lämpliga sätt att hantera dessa
 • Förstå digitaliseringsmöjligheter I byggindustrin
 • Förstå hur man kan genomföra digitaliseringsprojekt
 • Genomföra litteraturstudier
 • Tillämpa teori för att kritiskt utvärdera projektledningsmodeller
 • Förena teori med praktik
 • Definiera, formulera och hantera problem utifrån process-baserad pedagogik
 • Kritiskt granska och diskutera varandras arbete

Innehåll

 • Introduktion till projektledning i moderna byggprojekt, samt dess utveckling
 • Metoder och verktyg inom projektledning (Project management tool box)
 • Projektbaserade organisationers egenskaper
 • Aktörer och intressenter i nutida byggprojekt
 • Makt, auktoritet och politik inom projekt
 • Hållbarhet, etik och företags samhällsansvar inom byggsektorn

Organisation

Kursen innefattar föreläsningar, övningar, grupparbete samt seminarier.

Litteratur

Bokkapitel
Vetenskapliga tidskrifter
Föreläsningsmaterial

Examination inklusive obligatoriska moment

 • Deltagande vid obligatoriska kursmoment (alternativt en kompletterande uppgift från examinatorn) är ett krav för slutbetyg
 • Examinering i metoder och verktyg inom projektledning utgör 1/3 av slutbetyget

Godkända inlämningsuppgifter och grupparbeten


Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.