Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
DAT220 - Advanced software architecture  
Advanced software architecture
 
Kursplanen fastställd 2019-02-20 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPSOF
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Datateknik, Informationsteknik
Institution: 37 - DATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK


Undervisningsspråk: Engelska
Anmälningskod/tillfälleskod: 24112
Sökbar för utbytesstudenter: Ja
Max antal deltagare: 50

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0109 Tentamen 5,0 hp Betygskala: TH   5,0 hp   18 Mar 2021 fm L,  09 Jun 2021 fm L,  23 Aug 2021 em L
0209 Projekt 2,5 hp Betygskala: UG   2,5 hp    

I program

MPIDE INTERAKTIONSDESIGN, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)
MPSOF SOFTWARE ENGINEERING AND TECHNOLOGY - UTVECKLING OCH IMPLEMENTERING AV MJUKVARA, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (obligatoriskt valbar)

Examinator:

Eric Knauss

  Gå till kurshemsida


Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

För behörighet till kursen krävs minst 1) en kandidatexamen i Software Engineering, Programvaruteknik, datavetenskap eller motsvarande, inklusive an godkänd kurs i programmering (t.ex. DAT042, DAT050, DAT055, DAT170, TDA545, TDA550 eller motsvarande), och 2) en godkänd kurs i praktisk mjukvaruutveckling eller programvaruteknik projekt (t.ex. DAT256 Software Engineering Project).

Syfte

Korrekt mjukvaru- och systemarkitektur är avgörande för att mjukvaruberoende system uppnår affärsmål och övriga uppdragsmål, och tillfredsställer erforderliga kvalitetsegenskaper såsom prestanda, säkerhet, säkerhet. För detta är sunda arkitekturprinciper och metoder ett stöd för att utveckla, analysera, och vidareutveckla system. För en viss typ av system, t.ex. säkerhetskritiska system, är det av yttersta vikt att kvalitetskraven är uppfyllda, för att eliminera risken för allvarliga, eller till och med katastrofala, konsekvenser. Arkitektur-modellering, -verifiering, -validering och -utvärdering har visat sig vara effektiva medel för att väsentligt öka den övergripande kvaliteten på systemet. Syftet med kursen är att lära sig principer och metoder som hjälper designer/utvecklare/arkitekt att få ökad förtroende för utformningen av arkitektur, inklusive kvantitativ modellering och kvalitativa metoder för utvärdering av arkitektur. Kursen uppmärksammar också de särskilda utmaningar som uppstår i samband med skalning, dynamik, och heterogenitet som finns i system av system, och ultra-storskaliga system.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • Förklara betydelsen och tillämpningen av metoder för utvärdering av arkitekturer
 • Beskriva ömsesidigt beroende bland kvalitetsattribut och förstå hur de påverkar arkitekturer
 • Bedöma en arkitektur kvantitativt och kvalitativt 
 • Utveckla arkitektoniska modeller med hjälp ADLS, och förstå intentionalitet av modeller under hela systemets livscykel
 • genomföra inkrementella och multi-fidelity arkitektur-centrerad verifiering och validering 
 • Förklara egenskaper och utmaningar i arkitekturer av system-av-system och extremt storskaliga system 
 • Skilja mellan mjukvaruarkitektur, systemarkitektur, och körtids arkitekturer.

Innehåll

 • Kvalitetsattribut i samband med arkitekturer
 • Kvalitativ och kvantitativ utvärdering av arkitekturer
 • Arkitekt-modellering genom arkitekturbeskrivningsspråk (ADLs) såsom AADL och OMG MARTE
 • System-modellering och SysMLs roll och relation till programvaruarkitekturer 
 • Arkitekturer för evolution och variabilitet
 • Partitionerade och skiktade arkitekturer
 • System-av-system och extremt stor-skaliga system
 • Fallstudie om virtuell integration inom avionik domänen

Organisation

Föreläsningar, seminarier, och projekt. Varje student ska skriva en essä, hålla ett seminarium, och delta i andra seminarier.

Litteratur

Se separat litteraturlista.

Examination inklusive obligatoriska moment


Skriftlig tentamen i slutet av kursen. Projekten måste vara godkänt. Essän måste vara godkänd och presenterats på ett seminarium. Deltagande vid andra studenters presentationer.


Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.