Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
LSP300 - Introduktion
Introduction
 
Kursplanen fastställd 2019-02-21 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TIDAL
1,5 Högskolepoäng
Betygskala: UG - Godkänd, Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Institution: 62 - VETENSKAPENS KOMMUNIKATION OCH LÄRANDE


Undervisningsspråk: Svenska
Anmälningskod/tillfälleskod: 62122
Sökbar för utbytesstudenter: Nej
Max antal deltagare: 125
Endast studenter med kurstillfället i programplan

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0104 Projekt 1,5hp Betygskala: UG   1,0hp 0,5hp    

I program

TIDAL DATATEKNIK, HÖGSKOLEINGENJÖR, Årskurs 1 (obligatorisk)
TIELL ELEKTROTEKNIK, HÖGSKOLEINGENJÖR, Årskurs 1 (obligatorisk)

Examinator:

Annamaria Gabrielli

  Gå till kurshemsida


Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Antagen till programmet

Syfte

Kursen ska genom sin uppläggning, form och innehåll ge en god studieintroduktion för de fortsatta studierna samt ge kunskap om den kommande ingenjörsrollen. En viktig del är introduktionen till studiekamraterna som skall nås genom att delar av kursen genomföres i projektgrupper.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Beskriva hur processen ser ut för att producera en tydlig teknisk-vetenskaplig rapport. Studenten ska ha utvecklat en medvetenhet om rapportskrivningsprocessen. Kursen belyser de olika moment som utgör skrivprocess, utforming och presentation av en sådan rapport.

Innehåll

Kursen innehåller moment som syftar till att utveckla följande:


- välja ut och organisera relevant information för att kunna beskriva ett problem, arbeta fram en lösning och utvärdera densamma
- rapportskrivning och presentationsteknik
- planera sitt skrivande samt kunna strukturera ett material på ett logiskt och sammanhängande sätt
- använda ett språk som är kommunikativt och anpassat till rapportformatet
- beakta den avsedda läsaren
- använda referenser i löpande text samt behärska ett referenshanteringssystem utifrån Harvard-modellen
- ge återkoppling till medstudenter på ett informativt och konstruktivt sätt
- ta emot och beakta kommentarer från medstudenter och lärare samt anamma dessa i det egna skrivandet
- informationssökning samt bibliotekstjänster
- introduktion till kommande studier
- föreläsningsserie med teman som Högskolan och Chalmers, ingenjörsrollen och teknikutveckling
Organisation

Momenten ovan genomföres i form av en föreläsningsserie, övningar och grupparbeten.

Litteratur

Material som presenteras under kursens gång, anslaget på kurshemsidan.

Examination inklusive obligatoriska moment

För godkänt slutbetyg fordras närvaro i de flesta av kursens delmoment enligt anvisningar som ges vid kursstart samt en godkänd skriftlig och muntlig presentation.


Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.