Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
KTK106 - Kolloider och polymerer  
Colloids and polymers
 
Kursplanen fastställd 2019-02-19 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TKKMT
4,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Kemiteknik
Institution: 21 - KEMI OCH KEMITEKNIK


Undervisningsspråk: Svenska
Anmälningskod/tillfälleskod: 53114
Sökbar för utbytesstudenter: Nej
Blockschema: B+
Max antal deltagare: 60
Endast studenter med kurstillfället i programplan

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0116 Tentamen 3,0 hp Betygskala: TH   3,0 hp   26 Okt 2020 fm J   07 Jan 2021 fm J,  18 Aug 2021 em J
0216 Projekt 1,5 hp Betygskala: UG   1,5 hp    

I program

TKKMT KEMITEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (obligatorisk)

Examinator:

Lars Evenäs

  Gå till kurshemsida


Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Grundläggande kemi inklusive oorganisk och organisk kemi.

Syfte

Syftet med kursen är att göra studenterna förtrogna med betydelsen av yt- och kolloidkemi och av materialkemi, med tonvikt på polymera material, för en lång rad industriella tillämpningar. Tensider och ytaktiva polymerer utgör yt- och kolloidkemins redskap, och ett mål med kursen är att få studenterna att förstå hur ytaktiva ämnen uppför sig i lösning och vid ytor. Praktiskt viktiga tillämpningar på deras beteende kommer att illustreras i kursen. Ett annat mål med kursen är att få studenterna att förstå hur polymerer beter sig både i lösning och i det fasta tillståndet och hur plaster kan formuleras utgående från polymerer och additiv. Polymerers miljöpåverkan är en angelägen fråga idag, och ytterligare ett mål med kursen är att få studenterna att förstå hur myndigheterna ser på sådana frågor.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • beskriva hur ytaktiva ämnen självassocierar i lösning och vid gränsytor
 • förklara hur en balans mellan attraktiva och repulsiva krafter styr stabiliteten hos dispersa system
 • förklara hur tensider fungerar som emulgeringsmedel, dispergeringsmedel, vätmedel och skumbildande ämne
 • beskriva emulsionspolymerisation och grundläggande koncept för färg
 • redogöra för de grundläggande termodynamiska skillnaderna mellan polymerer och lågmolekylära ämnen, speciellt beträffande löslighet.
 • förklara principerna bakom olika molekylviktsbestämningsmetoder.
 • beskriva fenomen relaterade till polymerer i det fasta tillståndet såsom semikristallinitet, glasomvandling, kedjeorientering samt mekaniska egenskaper.
 • redogöra för skillnader mellan de vanliga bulk- och konstruktionsplasterna, samt deras olika användningsområden.
 • beskriva de vanligaste tillverkningsmetoderna för polymera material.
 • argumentera för/ emot polymeranvändning i perspektivet av en hållbar samhällsutveckling.

Innehåll

Kursen baseras på 6 tvåtimmarsföreläsningar i yt- och kolloidkemi och 6 tvåtimmarsföreläsningar i materialkemi med tonvikt på polymera material. Förutom föreläsningarna ingår två obligatoriska övningar, en litteraturuppgift inom yt- och kolloidkemi och en experimentell uppgift inom polymera material. Föreläsningarna i yt- och kolloidkemi omfattar följande områden:
 • introduktion, historisk utveckling och ytspänning
 • tensider och blandade system
 • emulsioner och suspensioner
 • färg
 • mikroemulsioner
 • skum, vätning och kapillärkrafter
Föreläsningarna i polymera material omfattar följande områden:
 • introduktion, historisk utveckling, definition av polymerer, grundkoncept
 • stegvis och kedjevis polymerisation
 • löslighet och polymerlösningar, bestämning av molekylvikt
 • stereostruktur, kristallinitet, det amorfa tillståndet
 • faser och fasövergångar, viskoelastiska egenskaper
 • processbearbetning av polymerer, polymera material

Organisation

Kursen inleds med delkursen yt- och kolloidkemi, vilket följs av delkursen polymera material. Varje block består av 6 tvåtimmarsföreläsningar och en övning. I ytkemiblocket består övningen av en litteratursökning, vilken utförs i grupp och avrapporteras muntligt inför klassen. Övningen i blocket polymera material utgörs av en experimentell laboration.

Litteratur

Krister Holmberg, Yt- och kolloidkemi (in Swedish), Chalmers 2007.
Thomas Hjertberg, Helena Andersson, Inledande polymervetenskap (in Swedish), Chalmers 2011.

Examination inklusive obligatoriska moment

Examinationen baseras på en skriftlig tentamen, betygskala TH, där ovanstående lärandemål kontrolleras. De praktiska tillämpningarna inom yt- och kolloidkemi kontrolleras särskilt genom en godkänt genomförd projektuppgift, medan kunnandet inom fasta polymerers egenskaper även examineras genom obligatoriskt deltagande på laboration.


Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.