Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
KLI060 - Bioteknik: Introduktion
Introductory biotechnology
 
Kursplanen fastställd 2020-02-04 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TKBIO
3,0 Högskolepoäng
Betygskala: UG - Godkänd, Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Bioteknik
Institution: 28 - BIOLOGI OCH BIOTEKNIK


Undervisningsspråk: Svenska
Anmälningskod/tillfälleskod: 48126
Sökbar för utbytesstudenter: Nej
Max antal deltagare: 100
Endast studenter med kurstillfället i programplan

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0196 Projekt 3,0 hp Betygskala: UG   1,5 hp 1,5 hp    

I program

TKBIO BIOTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 1 (obligatorisk)

Examinator:

Nathalie Scheers

  Gå till kurshemsida


Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Grundläggande behörighet till civilingenjörsprogrammet med inriktning Bioteknik.

Syfte

Kursen är en introduktion till det biovetenskapliga området och skall ge teknologen en tvärvetenskaplig inblick i såväl biotekniska processer från molekylärbiologisk nivå till industriell produktion som biologiska tillämpningar inom andra ingenjörsområden. Deltagarna skall bli förtrogna med att inhämta och sammanställa information från olika biovetenskapliga kunskapskällor.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna
  • Översiktligt beskriva bioteknikområdets innehåll och inriktningar inom Chalmers.
  • Ta till sig muntlig och skriftlig information från föreläsningar och litteratur inom bioteknikområdet samt sammanställa en rapport, där det ingår att korrekt kunna referera till litteraturen.
  • Redogöra för några möjliga arbetsuppgifter och roller för en civilingenjör i bioteknologi.

Innehåll

  • Föreläsningar inom bioteknikområdet, hållbar utveckling och rapportskrivning. Fokus på bioteknisk forskning inom akademi och näringsliv.
  • Projektuppgift 

Organisation

  • Kursen innehåller föreläsningar och projektarbete. Obligatorisk närvaro gäller vid flera av kursens moment (se kurs-PM).
  • Föreläsningar ges av föreläsare från industrin och från de biorelaterade avdelningarna på Chalmers. Olika exempel på biotekniska tillämpningar, från molekylär nivå till framställning av färdiga produkter, kommer att belysas.
  • Studenterna får välja en projektuppgift inom ramen för föreläsningarna. Projektuppgiften skall genomföras i grupper om 4-5 teknologer och består av ett egenvalt biotekniskt problem eller område som skall analyseras med hjälp av kunskapsinhämtning från föreläsningar, databaser, litteratur och industrin.
  • Projektet redovisas i form av en skriftlig rapport.
  • Det ingår också en temaeftermiddag då några företag av olika storlek och inriktning får beskriva sin verksamhet och vad bioteknikingenjörer kan ha för roller i respektive företag.

Litteratur

Power point presentationer från föreläsningar och eget inhämtat material från litteraturen

Examination inklusive obligatoriska moment

Skriftlig rapport samt obligatorisk närvaro vid vissa moment (se kurs PM)


Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.