Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
CIU220 - Utbildningens uppgifter och ramar
The purpose and conditions of education
 
Kursplanen fastställd 2019-02-22 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPLOL
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Teknik och lärande
Institution: 0210 - STATSVETENSKAPLIGA INSTITUTIONEN GU


Undervisningsspråk: Svenska
Anmälningskod/tillfälleskod: 40111
Sökbar för utbytesstudenter: Nej
Max antal deltagare: 35
Endast studenter med kurstillfället i programplan

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0111 Tentamen 7,5hp Betygskala: TH   7,5hp   Kontakta examinator,  Kontakta examinator,  Kontakta examinator

I program

MPLOL LÄRANDE OCH LEDARSKAP, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (obligatorisk)
KPLOL LÄRANDE OCH LEDARSKAP, KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK UTBILDNING, Årskurs 1 (obligatorisk)

Examinator:

Helena Stensöta

  Gå till kurshemsida


Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

-

Syfte

Syftet med kursen är att ge studenten tillräcklig bakgrund av skolans historia, organisation, styrning, nomenklatur och värdegrund för att effektivt kunna verka och interagera som lärare för elever i allmänhet samt för de med särskilda behov som exempelvis dyslexi, eller de som har speciell fallenhet för något ämne exempelvis matematik.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • redogöra för det svenska skolväsendets uppkomst och utveckling över tid 
 • redogöra för dokument som styr skolans verksamhet, exempelvis skollagen och läroplaner
 • beskriva vad det innebär att vara tjänsteman i en politiskt styrd organisation med ett samhälleligt utbildningsuppdrag
 • analysera skolan som politisk organisation 
 • diskutera betydelsen av skolans värdegrund inklusive mänskliga rättigheter, barnperspektiv och hållbar utveckling
 • identifiera elevers särskilda behov och diskutera genomförbara sätt att möta dem

Innehåll

 • Skolans konstituering och skolans historia.
 • Skolans värdegrund: demokrati, mänskliga rättigheter
 • Regelverk och institutioner som styr och övervakar skolan och lärares arbete Skollagen, Skolverket, Statens skolinspektion.
 • Specialpedagogik: Individ- och systemperspektiv.
 • Samhällsvetenskaplig argumentation och analys, muntligt och skriftligt

Organisation

Kursen ges i form av föreläsningar (helgrupp) och seminarier (i halvgrupp).

Litteratur

Se aktuellt kurs-PM.

Examination inklusive obligatoriska moment

Hemtentamen


Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.