Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
KAA095 - Separations- och apparatteknik  
Separation and chemical engineering design
 
Kursplanen fastställd 2019-02-19 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TKKMT
6,0 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Kemiteknik
Institution: 21 - KEMI OCH KEMITEKNIK


Undervisningsspråk: Svenska
Anmälningskod/tillfälleskod: 53131
Sökbar för utbytesstudenter: Nej
Blockschema: D+
Max antal deltagare: 90
Endast studenter med kurstillfället i programplan

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0104 Tentamen 6,0 hp Betygskala: TH   6,0 hp   30 Okt 2020 fm J   05 Jan 2021 fm J,  19 Aug 2021 fm J

I program

TKKEF KEMITEKNIK MED FYSIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (obligatorisk)
TKKMT KEMITEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (obligatorisk)

Examinator:

Krister Ström

  Gå till kurshemsida


Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Transportprocesser, Grundläggande kemiteknik samt Termodynamik.

Syfte

Studier i Separations- och apparatteknik syftar till att ge förtrogenhet med de viktigaste kemitekniska enhetsoperationerna i processindustrin avseende separation. Moment som tas upp är separationsutrustningars funktion, dimensionering, konstruktion och ekonomiska drift. En korrekt utformning av separationsutrustning spelar en avgörande roll för en miljö- och energitekniskt korrekt utformning av alla typer av industriella processer.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  • Beskriva enhetsoperationer med mekanisk inverkan och med värme- och/eller materieöverföring mellan faser.
  • Redogöra för apparatur och dess funktion samt uppbyggnad för enhetsoperationerna indunstning, torkning, filtrering, lakning, vätska-vätskaextraktion samt sedimentering.
  • Förklara bakomliggande fenomen som ligger till grund för separationsmetoderna.
  • Formulera och använda fasjämviktsamband för system av vätska-vätska, fast fas-vätska samt ånga(gas)/vätska.
  • Kunna tillämpa metoder för att dimensionera och beräkna kapacitet för separationsutrustningar.
  • Identifiera och värdera lämpligt förbehandlingssteg samt lämplig separationsmetod utifrån aspekter som blandningens egenskaper respektive separationskrav.
  • Konstruera en lämplig sekvens av separationsmetoder för att uppnå önskvärda separationskrav.

Innehåll

I denna kurs tillämpas och utvecklas de principer och metoder som studerats i kursen Grundläggande kemiteknik. Separationsmetoder kan indelas i homogena och heterogena operationer. Exempel på homogena metoder är destillation som tidigare diskuterats i kursen Grundläggande kemiteknik. I denna kurs studeras dessutom lakning och extraktion. Exempel på heterogena metoder är olika avvattningsoperationer. Destillation och absorption är vanliga i raffinaderier och processindustrin medan avvattningsoperationer är mycket vanliga i exempelvis cellulosaindustrin, biotekniska processer samt vid vatten- och avloppsrening. Operationerna kan vara stegvisa eller kontinuerliga, båda typerna tas upp i kursen.
Det finns två huvudgrupper av avvattningsoperationer - termiska och mekaniska. Exempel på termiska avvattningsoperationer som diskuteras är indunstning och torkning, två operationer som tillsammans med destillation är de mest energikrävande operationerna i svensk processindustri. Exempel på mekaniska avvattningsoperationer som tas upp är filtrering och sedimentering. I kursen behandlas också operationen fluidisation.

Organisation

Kursen omfattar föreläsningar, demonstrations- samt studioövningar vilka kompletteras med övningstillfällen. I kursen ingår tre laborationer, indunstning, filtrering samt fluidisation.

Litteratur

Henley, E. J., Seader, J., D., Roper, D.K., Separation process Principles. Third Edition. ISBN; 978-0-470-64611-3

Examination inklusive obligatoriska moment

Kursen examineras med en skriftlig tentamen bestående av en teori- och en beräkningsdel. För erhållande av slutbetyg fordras genomförda och godkända obligatoriska laborationer.


Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.