Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
TEK266 - Affärsdrivet strategiskt marknadsarbete  
Business driven strategic marketing management
 
Kursplanen fastställd 2020-02-10 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TIDSL
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Industriell ekonomi, Teknisk design
Institution: 45 - TEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION

Kursen är full. Kölista finns hos utbildningssekreteraren: lars-goran.ottosson@chalmers.se
Undervisningsspråk: Engelska
Anmälningskod/tillfälleskod: 66120
Sökbar för utbytesstudenter: Ja
Blockschema: B+
Minsta antal deltagare: 15
Max antal deltagare: 62

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0118 Tentamen 4,0 hp Betygskala: TH   4,0 hp   28 Okt 2020 em L   05 Jan 2021 em L,  20 Aug 2021 em L
0218 Projekt 3,5 hp Betygskala: UG   3,5 hp    

I program

TIDSL DESIGN OCH PRODUKTUTVECKLING, HÖGSKOLEINGENJÖR, Årskurs 3 (obligatorisk)
MPDES TEKNISK DESIGN, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (obligatorisk)

Examinator:

Dan Paulin

  Gå till kurshemsida


Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

-

Syfte

Kursen syftar till att ge studenten förståelse för en del av de marknadsmässiga förutsättningar som gäller för att kunna utforma framgångsrika marknadserbjudanden.

Kursen syftar till att kursdeltagaren skall kunna tillägna sig:
 • kunskaper om, och förståelse för marknadsanalys, planering för marknadsarbete samt marknadsföring.
 • färdighet och förmåga att med helhetssyn kritiskt kunna hantera, analysera, och utvärdera komplexa frågeställningar och lösningar avseende marknadsanalys och marknadsarbete.
 • förmåga att muntligt och skriftligt i dialog med olika grupper klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa inom området marknadsanalys och marknadsarbete.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • förbereda och genomföra studier av en marknad för att identifiera de marknadsmässiga förutsättningarna och villkoren som gäller för marknadserbjudanden.
 • redogöra för beståndsdelarna i en affärsmodell, och tillämpa affärsmodelltänkandet kring utformningen av en marknadsplan.
 • tillämpa metoder för situationsanalyser och dess delar (inkl omvärlds-, bransch-, marknads-, och företagsanalyser).
 • tillämpa metoder för utveckling av företagsstrategier.
 • tillämpa metoder för att kartlägga kundbehov och omsätta dessa kundbehov till marknadserbjudanden.
 • välja ut, och analysera, marknadsinformation, i syfte att utforma marknadserbjudanden för aktuell marknad.
 • sammanställa en marknadsplan.

Innehåll

Studenten ska uppnå fördjupande kunskaper om områden som berör beståndsdelarna i en marknad, hur marknadens egenskaper påverkar förutsättningarna för utformning av marknadserbjudanden mm. Studenten ska även förstå vikten av utformningen av en marknadsplan.

Kursens fokus är förståelsen av kunden och andra faktorer på marknaden som det producerande företaget måste ta hänsyn till vid utformningen av marknadserbjudanden. Centralt i kursen är förståelsen för begrepp som är vanligt förekommande inom marknadsföring såsom kundbehov, konkurrenssituation, positionering, segmentering mm samt förståelse för hur dessa påverkar utformningen av marknadserbjudanden och kraven som ställs på dessa.

Kursen är uppbyggd kring två avsnitt i utvecklingen av en produkt (vara eller tjänst):
 1. Det första avsnittet är inriktat på att förstå marknaden och de villkor som utvecklarna måste ta hänsyn till för att ett erbjudande ska kunna bli framgångsrikt. Det inbegriper även förståelse för marknadens krav på produktens utformning och egenskaper. Begrepp som kundbehov, kundbeteenden och kundönskemål och översättningen till marknadserbjudanden är centrala. Inom området är även begrepp som affärsmodell, strategi, konkurrensfördelar och affärsidé viktiga.
 2. Ett andra avsnitt tar upp marknadsföring i sammanhang med en produkt. Utformningen av marknadserbjudandet och marknadsarbete är centralt i detta avsnitt. Inom området kommer olika modeller, metoder och arbetssätt runt marknadsföring att bearbetas. Området tar upp grundläggande teorier för marknadsföring av varor, tjänster avseende såväl marknadsföring mellan företag som på konsumentmarknader.
Marknadsplaner är centrala i hela kursen.

Organisation

Lärandemomenten i kursen består av en föreläsningsserie, ett antal övningstillfällen, och projektarbete. Tillfällena för projektarbete (inkl projektintroduktion, handledning, och presentationer) är obligatoriska. Projektet avrapporteras såväl muntligt, som skriftligt.

Litteratur

Meddelas på hemsidan två veckor innan kursstart.

Examination inklusive obligatoriska moment

Examinationen har tre delar med två inrapporteringar till Ladok:
 1. Förberedelse och aktivt deltagande i obligatoriska moment.
 2. Genomförande av ett projekt i grupp.
 3. Skriftlig, individuell examination.
För slutbetyg krävs godkänt resultat på vart och ett av momenten. Betyg ges på skalan TH (Underkänd, 3, 4 och 5) baserat på den individuella examinationen. Allt material och föreläsnings-/övningsinnehåll utgör grund för examination. Digital salstentamen används normalt i denna kurs.


Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.