Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
KFK150 - Tillämpad optisk spektroskopi
Applied optical spectroscopy
 
Kursplanen fastställd 2019-02-19 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPNAT
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Kemiteknik
Institution: 21 - KEMI OCH KEMITEKNIK


Undervisningsspråk: Engelska
Anmälningskod/tillfälleskod: 18115
Sökbar för utbytesstudenter: Ja
Blockschema: A
Max antal deltagare: 30

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0195 Tentamen 7,5hp Betygskala: TH   7,5hp   31 Maj 2021 em J,  10 Okt 2020 em J,  18 Aug 2021 em J

I program

MPNAT NANOTEKNOLOGI, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (obligatoriskt valbar)
MPMCN MATERIALKEMI, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (obligatoriskt valbar)
MPMCN MATERIALKEMI, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (obligatoriskt valbar)
MPPHS FYSIK, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (obligatoriskt valbar)
TKKEF KEMITEKNIK MED FYSIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (obligatoriskt valbar)

Examinator:

Bo Albinsson

  Gå till kurshemsida


Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Fysik eller kemi motsvarande 15 ECTS.

Syfte

Det övergripanden syftet med kursen är att ge introduktion till olika spektroskopiska tekniker, från teoretisk bakgrund till hands-on procedurer.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  1. Tillämpa grundläggande kvantmekanik för att beskriva och förutsäga effekten av ljus-materiainteraktioner. Prövas i skriftlig eller muntlig examination.
  2. Baserat på molekylstruktur bestämma punktgrupp för en given molekyl så att tillåtna och förbjudna övergångar kan identifieras. Prövas i skriftlig eller muntlig examination.
  3. Derivera urvalsregler för övergångar i atomer och molekyler. Prövas i skriftlig eller muntlig examination.
  4. Tillämpa kunskap om olika optisk-spektroskopiska metoder, som UV-Vis absorption, fluorescens, IR och Raman, för att lösa grundläggande spektroskopiska problem, både teoretiskt och praktiskt. Prövas i skriftlig eller muntlig examination samt genom projekt.
  5. Beskriva teorin bakom en lasers funktion, och identifiera praktiska problem där laserspektroskopi är användbart. Prövas i skriftlig eller muntlig examination.
  6. Samla in experimentella data och läsa litteratur, och kritiskt analysera och granska detta som en del i ett team. Presentera resultaten i en skriftlig rapport och genom muntlig presentation. Prövas i projektet.
  7. Förstå den teoretiska bakgrunden för rotations-, vibrations- och elektronisk spektroskopi. Prövas i skriftlig eller muntlig examination och projekt.

Innehåll

Kursen startar med en introduktion till viktiga spektroskopiska tekniker som används i forskningsprojekt. Därefter repeteras grundläggande kvantkemi vilket utgör basen för att diskutera växelverkan mellan elektromagnetisk strålning och materia. Detta inkluderar relevant teori för att kunna förstå denna växelverkan. Kursen behandlar vibrationsspektroskopi (IR och Raman), UV-Vis spektroskopi, laserspektroskopi och emissionsspektroskopi, med fokus på hur dessa experimentella metoder kan användas. Föreläsningarna täcker in praktiskt användande av kvantmekaniska operatorer, teori för vibrations- och rotationsrörelse och elektronisk excitation, urvalsregler och störningsteori. Den teoretiska aspekten behandlas i föreläsningarna medan den praktiska tillämpningen visas i övningar och projekt. 

Organisation

Undervisningen består av föreläsningar, övningar, inlämningsuppgifter, skrivprojekt och ett obligatoriskt laborativt projekt med muntlig redovisning och skriftlig projektrapport.

Litteratur

Modern Spectroscopy 4:e upplagan, J. Michael Hollas, John Wiley & Sons

Examination inklusive obligatoriska moment

Skriftlig och/eller muntlig tentamen och godkänt laborationsprojekt.


Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.