Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
KKM052 - Kemisk miljövetenskap  
Chemical environmental science
 
Kursplanen fastställd 2020-02-10 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TKKEF
6,0 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Energi- och miljöteknologi, Kemiteknik
Institution: 45 - TEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION


Undervisningsspråk: Svenska
Anmälningskod/tillfälleskod: 54114
Sökbar för utbytesstudenter: Nej
Blockschema: B
Max antal deltagare: 40
Endast studenter med kurstillfället i programplan

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0116 Tentamen 6,0hp Betygskala: TH   6,0hp   11 Jan 2021 fm J   08 Apr 2021 fm J,  20 Aug 2021 em J

I program

TKKEF KEMITEKNIK MED FYSIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (obligatorisk)

Examinator:

Gregory Peters

  Gå till kurshemsida

Tema:

Miljö och hållbar utveckling 6,0 hp


Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Grundläggande kemi.

Syfte

Kursen syftar till att ge kemiskt, ekologiskt och toxikologiskt baserade kunskaper om miljö, kemiska miljöproblem, miljöskydd och miljöplanering.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  1. beskriva olika försök att konkretisera begreppet Hållbar utveckling
  2. beskriva trender för och mekanismer bakom regionala och globala miljöproblem
  3. beskriva olika andra former av mänsklig påverkan på ekologiska system
  4. beskriva riskbedömningsprocessen, spridningsmodeller för utsläpp, samt utföra enkla kvantitativa riskbedömningar
  5. beskriva miljöbedömningsprocesser och utföra en enkel livscykelanalys; alla fyra stegen
  6. beskriva hur olika styrmedel och ledningssystem används i hållbarhetssyfte på företags‐, riks‐ och EU‐nivå 
  7. diskutera och tillämpa olika etiska avvägningsprinciper i beslutsfattande och diskutera ingenjörens yrkesroll i relation till Hållbar utveckling

Innehåll

Följande moment ingår i kursen: ekologiska grunder, biogeokemiska kretslopp, globala miljöproblem, eutrofiering, förenklade kemiska spridningsmodeller, kvalitativa och kvantitativa riskbedömningsmetoder, hygieniska gränsvärden, livscykelanalys, miljöledningssystem, miljömål, REACH, etik i beslutsfattande, ingenjörens roll.

Ett icke-obligatorisk projekt om livscykelanalys kan göras och presenteras.

Organisation

Kursen består av föreläsningar, samt övningar på vissa centrala moment. Inom ramen för kursen finns ett icke-obligatorisk projektarbete vilket redovisas skriftligt och muntligt vid ett seminarium.

Litteratur

Peters & Svanström (2019) Environmental Sustainability for Engineers and Applied Scientists. Cambridge University Press. ISBN: 9781316617731
Föreläsnings- och övningsmaterialet samt kursboken utgör kursens innehåll - se kursens PM.

Examination inklusive obligatoriska moment

Skriftlig tentamen. Betygsskalan 3, 4 och 5 används.


Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.