Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
PPU196 - Produktutvecklingsprojekt  
Product development project
 
Kursplanen fastställd 2019-03-01 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TIMAL
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Maskinteknik
Institution: 40 - INDUSTRI- OCH MATERIALVETENSKAP


Undervisningsspråk: Svenska
Anmälningskod/tillfälleskod: 65136
Sökbar för utbytesstudenter: Nej
Endast studenter med kurstillfället i programplan

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0119 Projekt 5,0 hp Betygskala: TH   5,0 hp    
0219 Dugga 2,5 hp Betygskala: TH   2,5 hp   Kontakta examinator,  Kontakta examinator,  Kontakta examinator

I program

TIMAL MASKINTEKNIK, HÖGSKOLEINGENJÖR, Årskurs 2 (obligatorisk)

Examinator:

Göran Gustafsson

  Gå till kurshemsida

Ersätter

PPU195   Produktutvecklingsprojekt


Behörighet:

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Kursspecifika förkunskaper

Studenterna förväntas ha läst de tidigare kurserna enligt maskiningenjörsprogrammets programplan.

Syfte

Kursen syftar till att i projektform lära ut och träna systematiska metoder och verktyg för produktutveckling.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  • Redogöra för grundläggande teoretiska begrepp och modeller avseende produktutveckling och projektstyrning. Redogöra för typiska gruppdynamiska förlopp.
  • Tillämpa metoder för att kartlägga kundbehov och omsätta dessa kundbehov till tekniska kriterier.
  • Tillämpa metoder för projektstyrning. Här avses projektdefinition, tid- och resursplanering.
  • Välja, tillämpa och anpassa lämpliga metoder och modeller i produktutvecklingsarbetet inom ramen för ett nyutvecklingsprojekt eller re-designprojekt.
  • Skapa virtuella modeller och fysiska prototyper av en produkt för att illustrera och verifiera måluppfyllnad.
  • Effektivt söka efter information i böcker, tidskrifter och i Chalmers databaser och värdera informationen med avseende på relevans och kvalitet.
  • Sammanställa och presentera resultatet från ett projektarbete muntligt och skriftligt.

Innehåll

Teorier och metoder avseende projektstyrning och produktutveckling kommer att behandlas på föreläsningar och övningar. En större konstruktionsuppgift skall utföras där delar av kursstoffet tillämpas. Studenterna förväntas också utgå ifrån tidigare förvärvade kunskaper och applicera dessa i nya sammanhang. Uppgiften är antingen inriktad mot omkonstruktion av en befintlig produkt eller mot nykonstruktion och utföres om möjligt i samarbete med industrin

Organisation

Kursen består av föreläsningar,övningar och projektarbete.

Litteratur

Meddelas senast två veckor innan kursstart.

Examination inklusive obligatoriska moment

Examinationen baseras på dugga, inlämningsuppgifter och projektarbete.


Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.