Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
MMS075 - Statistisk modellering med logistiktillämpningar
Statistical modeling in logistics
 
Kursplanen fastställd 2019-02-21 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TSLOG
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Sjöfartsteknik
Institution: 30 - MEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER


Undervisningsspråk: Engelska
Anmälningskod/tillfälleskod: 77122
Sökbar för utbytesstudenter: Ja
Max antal deltagare: 30
Endast studenter med kurstillfället i programplan

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0119 Inlämningsuppgift, del A 5,0hp Betygskala: UG   5,0hp    
0219 Tentamen, del B 2,5hp Betygskala: TH   2,5hp   16 Mar 2020 fm L,  10 Jun 2020 em L,  19 Aug 2020 fm L

I program

TSLOG SJÖFART OCH LOGISTIK, Årskurs 3 (obligatoriskt valbar)

Examinator:

András Bálint

  Gå till kurshemsida


Behörighet:

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Kursspecifika förkunskaper

Kunskaper och färdigheter motsvarande lärandemålen i följande kurser:

SJO915 Tillämpad statistik

Syfte

Kursen syftar till att ge studenterna färdigheter i statistisk modellering på större datamängder med koppling till logistikområdet. Studenterna ges möjlighet att utveckla sina färdigheter att tillämpa de teoretiska kunskaper de tillägnat sig i tidigare kurser på större, ostrukturerade datamängder.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- Demonstrera en förståelse av de viktigaste begreppen och idéerna inom statistisk modellering på större dataset
- Beskriva lämpliga statistiska metoder för användning på större dataset som är relevanta inom logistik
- Välja och använda lämpliga statistiska metoder för att svara på ett logistikrelaterat problem och rapportera resultaten i ett lämpligt och övertygande format
- Kritiskt utvärdera statistiska material och metoder och resonera kring deras begränsningar
- Reflektera om etiska aspekter och överväganden när man samlar in och analyserar större dataset

Innehåll

- Nyckelbegrepp inom statistisk modellering med fokus på större dataset
- Statistiska metoder som är relevanta för statistisk modellering i logistik
- Möjligheter och begränsningar av olika statistiska metoder
- Rapportera statistiska fynd på ett övertygande sätt
- Etiska aspekter på insamling och analys av data

Organisation

Kursen består av en eller flera projektuppgifter sam föreläsningar med tillhörande tentamen.

Litteratur

Se kurshemisda.

Examination inklusive obligatoriska moment

En eller flera projektuppgifter (del A). Skriftlig tentamen (del B). Slutbetyget bestäms av betyget på den skriftliga tentamen.


Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.