Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
LKT331 - Reaktorprocesser  
Processes in reactors
 
Kursplanen fastställd 2019-02-07 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TIKEL
6,0 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Kemiteknik
Institution: 21 - KEMI OCH KEMITEKNIK


Undervisningsspråk: Svenska
Anmälningskod/tillfälleskod: 64138
Sökbar för utbytesstudenter: Nej
Max antal deltagare: 35
Endast studenter med kurstillfället i programplan

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0112 Tentamen 4,5 hp Betygskala: TH   4,5 hp   20 Mar 2020 em H   10 Jun 2020 em J,  21 Aug 2020 em J
0212 Projekt 1,5 hp Betygskala: UG   1,5 hp    

I program

TIKEL KEMITEKNIK, HÖGSKOLEINGENJÖR, Årskurs 2 (obligatorisk)

Examinator:

Derek Creaser

  Gå till kurshemsida

Ersätter

LKT330   Reaktorprocesser


Behörighet:

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Kursspecifika förkunskaper

Fysikalisk kemi, LKT053; Allmän och oorganisk kemi, LKT032; Industriell kemi, LKT084.

Syfte

Kursen skall ge grundläggande kunskaper om kemiska reaktorer, både vad gäller fysikalisk-kemiska faktorer (som reaktionshastighet, reaktionsordning och mekanismer) liksom olika reaktortyper (som ideal tank och ideal tub). Laborationer och projektarbeten behandlar industriella kemiska processer, och skall ge träning i planering, instruktion och rapportering som förberedelse för yrkeslivet.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Efter genomgången kurs skall studenterna kunna genomföra grundläggande beräkningar för dimensionering av kemiska reaktorer. Studenterna skall få förståelse för tillämpad fysikalisk kemi med fokus på kemiska reaktionsförlopp, kunna ställa upp och använda material- och värmebalanser samt dimensionera olika ideala reaktortyper. De kommer också att kunna bestämma kinetiska parametrar och utgå från dessa vid reaktorberäkningar.

Innehåll

Teoridelen består av föreläsningar och övningar som behandlar:
Grundläggande begrepp inom kemisk kinetik och reaktionsteknik.
Material- och värmebalanser i kombination med kemisk reaktion för en process.
Experimentell metodik och utvärderingsmetoder för att studera kemiska reaktioner.
Olika ideala reaktortyper, deras driftförhållande, kapacitet och designekvationer.
Kollisionsmodellen och reaktionsmekanismer. Katalys.
Dimensionering av isoterma och icke-isoterma reaktorer.

Organisation

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, övningar, projekt och laborationer. Kursen är indelad i en teoridel (4,5 hp) samt en laboration/projektdel (1,5 hp).

Litteratur

P.W. Atkins, Chemical Principles, Freeman, P.W. Atkins, Physical Chemistry, Oxford University Press, G.W. Roberts, Chemical Reactions and Chemical Reactors, John Wiley & Sons (2009), G. Aylward, T. Findlay, SI Chemical Data, Wiley.

Examination inklusive obligatoriska moment

Examination sker i form av en skriftlig tentamen bestående av teori- och problemlösningsuppgifter. För godkänd kurs krävs även godkänt på laboration/projektdelen av kursen. Slutbetyg i skala 3-5 ges baserat på tentamen. För betyg 3 krävs minst 40% av både kemisk kinetik och reactionsteknik delar av tentamen. För betyg 4 och 5 krävs 60 resp. 80% av tentamens totala poängtal.


Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.