Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
TIN213 - Programmeringsteknik  
Computer programming
 
Kursplanen fastställd 2019-02-14 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TKTFY
6,0 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Datateknik, Teknisk fysik
Institution: 37 - DATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK


Undervisningsspråk: Engelska
Anmälningskod/tillfälleskod: 57132
Sökbar för utbytesstudenter: Nej
Endast studenter med kurstillfället i programplan

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0117 Tentamen, del A 3,0 hp Betygskala: TH   3,0 hp   Kontakta examinator,  08 Apr 2020 fm DIST   21 Aug 2020 fm J
0217 Laboration 0,0 hp Betygskala: UG   0,0 hp    
0317 Tentamen, del B 3,0 hp Betygskala: TH   3,0 hp   Kontakta examinator,  10 Jun 2020 fm J,  26 Aug 2020 fm J

I program

TKTFY TEKNISK FYSIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 1 (obligatorisk)
TKTEM TEKNISK MATEMATIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 1 (obligatorisk)

Examinator:

Robin Adams

  Gå till kurshemsida

Ersätter

TIN211   Programmeringsteknik TIN212   Programmeringsteknik


Behörighet:

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Kursspecifika förkunskaper

Programmets kurser under läsperiod 1

Syfte

Alla ingenjörer kommer inte att skriva program, men programvara kommer in i allt fler sammanhang och det är därför angeläget att ha förståelse för de olika stegen i programmakeriet. Att bibringa denna förståelse är det viktigaste syftet med kursen. 

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Visa grundläggande förståelse för vad som ligger bakom ett datorprogram och kunskaper om hur man konstruerar datorprogram.


Innehåll

Ett datorprogram kan ses som en modell av en verklighet. Det är därför inte förvånande att program innehåller objekt som interagerar och har tillstånd samt beteenden eller förmågor. Speciellt när de senare handlar om lösningen av ett problem, brukar beskrivningen av hur lösningen skall gå till kallas algoritm. Kursen berör något problemlösningstekniker.
Ett datorprogram skall inte bara fungera, dvs lösa det givna problemet, utan det måste också vara välstrukturerat och begripligt. Härigenom kan kostnaderna för konstruktion och underhåll (ändringar) av programvaran hållas nere. Kursen betonar vikten av att man skaffar sig en god programmeringsstil.

Utöver ovanstående: Genomgång av ett generellt programspråk (senaste året Java). Följande moment behandlas:

- enkla datatyper och uttryck med dessa.
- grundläggande algoritmelement (styrkonstruktioner som if, for, while, ...).
- grundläggande objektorienterade begrepp såsom klasser, objekt och deras tillstånd (instansvariabler) och beteende (instansmetoder),
- arv, polymorfism och dynamisk bindning,
- abstrakta klasser och gränssnitt (interfaces),
- standardklasser för grafiska användargränssnitt och mycket annat,
- felhantering med hjälp av s.k. exceptions,- rekursion,
- algoritmer,
- god programmeringsstil.

Kursen kan också ge en allmän orientering om datorer och deras funktion, om vanliga hjälpprogram, om andra programspråk samt om verktyg i programmeringsarbetet - redigeringsprogram, översättare, avlusare m m.

Organisation

Undervisningen ges i form av föreläsningar, och handledning i samband med obligatoriska inlämningsuppgifter (laborationer). Under laborationerna, som utgör en viktig del av kursen, använder man datorn praktiskt för kodning, körning, felsökning och dokumentation. 

Litteratur

Information om aktuell litteratur ges i samband med kursstart på kursens hemsida.

Examination inklusive obligatoriska moment

Skriftlig tentamen i två delar och inlämningsuppgifter (laborationer).
Laborationerna pågår under hela kursen.


Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.