Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
MVE230 - Matematisk programvara
Mathematical software
 
Kursplanen fastställd 2019-02-22 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TKTEM
4,5 Högskolepoäng
Betygskala: UG - Godkänd, Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Matematik
Institution: 11 - MATEMATISKA VETENSKAPER


Undervisningsspråk: Svenska
Anmälningskod/tillfälleskod: 59111
Sökbar för utbytesstudenter: Nej
Endast studenter med kurstillfället i programplan

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0108 Inlämningsuppgift 4,5 hp Betygskala: UG   4,5 hp    

I program

TKTEM TEKNISK MATEMATIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 1 (obligatorisk)

Examinator:

Katarina Blom

  Gå till kurshemsida


Behörighet:

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Kursspecifika förkunskaper

De som gäller för tillträde till programmet.

Syfte

Kursens syfte är att ge kunskap om hur man använder matematisk programvara för numeriska beräkningar och visualisering,
kunskaper som kommer användas i många kurser på TM-programmet.
Vidare syftar kursen till att ge en introduktion till de datorsystem som används på Chalmers.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- använda MATLAB som ett verktyg för numeriska beräkningar och visualisering vid problemlösning inom kommande kurser
- använda Symbolic Math Toolbox i MATLAB för enklare symboliska beräkningar
- använda MATHEMATICA för enklare symboliska beräkningar
- använda datorsystemet och de verktyg som finns att tillgå
- skriva rapporter med matematiska formler, grafer och diagram

Innehåll

Datorsystemen LINUX och Windows, samt de verktyg som finns att tillgå för bl.a. filhantering, och rapportskrivning.
Programsystemet MATLAB: Desktop Layout och hjälpfunktionen. Aritmetik, tilldelning, variabler och standardfunktioner. Skriptfiler och funktionsfiler. Grafik. Ekvationslösning, lösning av linjära ekvationssystem. Programmering och programstrukturer, programdokumentation. Datoraritmetik. Hantering av datafiler. Grafiska användargränssnitt.
Symbolic Math Toolbox i MATLAB: Symboliska beräkningar. Algebra, analys, lösning av ekvationer.
Programsystemet MATHEMATICA: Introduktion. Symboliska beräkningar.

Organisation

Föreläsningar och övningar. Övningarna förläggs till datorsalarna.

Litteratur

Kurslitteratur anges på kursens webbsida före kursstart.

Examination inklusive obligatoriska moment

Obligatoriska laborationsuppgifter.
Mer detaljerad information om examinationen ges på kursens webbsida före kursstart.


Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.