Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

Kursplan för

Läsår
MVE346 - Miljö och matematisk modellering  
Environment and mathematical modelling
 
Kursplanen fastställd 2018-02-06 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TKTEM
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Matematik
Institution: 70 - RYMD-, GEO- OCH MILJÖVETENSKAP


Undervisningsspråk: Svenska
Sökbar för utbytesstudenter: Nej

Kursmoment   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0115 Projekt 2,5hp Betygskala: UG   2,5hp    
0215 Tentamen 5,0hp Betygskala: TH   5,0hp   04 Jun 2019 fm SB_DATA   12 Okt 2018 fm SB_DATA   28 Aug 2019 fm SB_DATA  

I program

TKTEM TEKNISK MATEMATIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (obligatorisk)

Examinator:

Daniel Johansson

Ersätter

MVE345   Miljö och matematisk modellering

Tema:

Miljö och hållbar utveckling 7,5 hp


 

Behörighet:


För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Kursen MVE161

Syfte

Kursen syfte är att inspirera och stimulera studenten att reflektera över vad en hållbar samhällsutveckling innebär, såväl i sin egen vardag som i sin framtida yrkesroll. För att göra det krävs både en grundläggande förståelse för vad begreppet "hållbar utveckling" betyder och kännedom i hur dagens användning av jordens naturresurser skapar hållbarhetsproblem, samt kunskap om olika möjligheter för att hantera dessa problem. Målsättningen med kursen är att genom modellerings-orienterade studier av en serie miljö-relaterade hållbarhetsproblem ge studenten kunskap och verktyg för att modellera, studera och diskutera komplexa hållbarhetsproblem i sin framtida yrkesutövning.
 

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Efter kursen skall teknologen ha skaffat sig en god förmåga att kunna:
- redogöra för betydelsen av hållbar utveckling i dess tre huvudsakliga dimensioner: den ekologiska, den ekonomiska och den sociala
- översiktligt redogöra för människans inverkan och effekter på jordens klimat- och ekosystem
- redogöra för utmaningar och strategier för att minska människans påverkan på klimat- och ekosystem
- sätta upp matematiska modeller av valda miljöproblem, lösa eller simulera dessa modeller och reflektera över modelleringsprocessen
- analysera resultaten av lösningar eller simuleringar av modeller, granska modellernas kvalitéer och begränsningar givet olika syften, samt presentera detta för en given målgrupp
- redogöra för vad som menas med resiliens i ekosystem och förklara matematiska principer för lokal och global stabilitet samt abrupta förändringar av jämvikten i dynamiska system
-göra enklare etiska bedömningar.

Innehåll

Kursen innehåller tre delar:
A.  Etik, hållbar utveckling och en  översikt  över centrala miljö- och resursproblem"
B.  De globala klimatförändringarna
 -Grunder om vetenskapen bakom den globala klimatförändringarna
 - Enkla klimatmodeller
 - Möjliga lösningar till den globala klimatproblematiken
C. Ekosystemmodellering
 - Populationsdynamik
 - Modellering av ekosystem
 - Resiliens, stabilitet och abrupta förändringar i ekosystem
D. Grunder om spelteori som ett verktyg för att studera aspekter av delarna A-C

Organisation

Kursen består av online-material för självstudier, seminarier, föreläsningar, inlämningar och datorlabbar.

Litteratur

Kompendium och texter som görs tillgängliga via kursens digitala lärandemiljö. Eventuell ytterligare kursbok meddelas senare.

Examination inklusive obligatoriska moment

För att bli godkänd på projektet så ingår: närvaro vid seminarier, redovisning av labbprojekt, skriftlig inlämning. Den skriftliga tentamen genomförs som en datortentamen.


Publicerad: to 02 sep 2010. Ändrad: må 16 jul 2018