Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

Kursplan för

Läsår
KBT290 - Kemi och material  
Chemistry and materials
 
Kursplanen fastställd 2017-02-22 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TKKMT
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Kemiteknik
Institution: 21 - KEMI OCH KEMITEKNIK


Undervisningsspråk: Svenska
Sökbar för utbytesstudenter: Nej
Blockschema: C

Kursmoment   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0116 Tentamen 6,0hp Betygskala: TH   6,0hp   08 Jun 2019 fm M   12 Okt 2018 fm SB   21 Aug 2019 fm J
0216 Laboration 1,5hp Betygskala: UG   1,5hp    

I program

TKKMT KEMITEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (obligatoriskt valbar)

Examinator:

Anna Martinelli


 

Behörighet:

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Kursspecifika förkunskaper

Grundkurser i organisk, oorganisk och fysikalisk kemi

Syfte

Att ge en grundläggande förståelse för materialkemi och dess tillämpningar utifrån tidigare kunskaper i organisk, oorganisk och fysikalisk kemi avseende framställning, karaktärisering och användning.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  • Beskriva de viktigaste begreppen rörande metaller, keramer, nanomaterial och kompositer.
  • Koppla struktur, framförallt atomär och molekylär struktur, till materialegenskaper (längd-, tidsskalor).
  • Känna till hur processförhållanden (syntes, formulering, bearbetning) ska utformas för att få material med önskade egenskaper (t.ex. mekaniska, elektriska, optiska, transportegenskaper).
  • Ha förståelse för materialens termodynamik (t.ex. fasdiagram och fasövergångar).
  • Koppla materialegenskaper till funktion och applicering.
  • Ha kännedom om olika defekttyper och dess inverkan på materialegenskaper.
  • Förstå de relevanta analysmetoder så som diffraktion, elektronmikroskopi, fastfasspektroskopi och andra metoder med koppling till specifika material och vilken information olika metoder ger.
  • Genomföra relevant laboratoriearbete, inklusive syntes och karaktärisering av utvalda material, samt utvärdera och reflektera kring de utförda experimenten.

Innehåll

Kursen innehåller fyra materialområden: metaller, keramer, nanomaterial och kompositer. Till varje område kopplas ett antal analysmetoder. Dessa metoder är, trots att de tas upp inom ett specifikt materialområde, generella för hela kursen.

Metaller:
Här ingår kristallografi, fasdiagram, defekter och mekaniska egenskaper. Som exempel på analys behandlas diffraktion.

Keramer:
Här ingår halvledare, jonledare, supraledare och elektriska egenskaper samt syntes av keramer. Som exempel på analys behandlas elektronmikroskopi och fastfasspektroskopi.

Nanomaterial:
Här ingår gummi, nanoporösa material, silikater, och nanoteknologi för skapande av "två-dimensionella" material. Principerna bakom reologi och karakteriseringen av mjuka eller viskoelastiksa material kommer att beskrivas. Kemisk modifiering av ytor i funktionella material introduceras. AFM som karakteriseringsmetod kommer att diskuteras.

Kompositer:
Här ingår betong och fiberkompositer så som glas-, kol- och cellulosakompositer samt andra funktionella kompositer. Som exempel på analys behandlas TGA och DSC.

Organisation

Kursen omfattar föreläsningar och experimentellt laboratoriearbete. Laborationerna är tre och är fokuserade på i) användningen av SEM och XRD som analysmetoder, ii) syntesen av en supraledare, och iii) syntes och/eller karakterisering av en komposit. Inga labb-rapporter behövs lämnas in, men aktivt deltagande i det laborativa arbetet är obligatorisk. 

Litteratur

Rekommenderade kursböcker:

The science and engineering of materials
(Askeland et al. Nelson Engineering, 2011, 7:e upplagan)

Eventuellt kompletterande material delas ut på föreläsningarna.

Examination inklusive obligatoriska moment

Examination sker i form av skriftlig tentamen som kommer att omfatta alla kursens delar.


Publicerad: to 02 sep 2010. Ändrad: må 16 jul 2018