Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

Kursplan för

Läsår
ENM160 - Energiteknik  
Energy technology
 
Kursplanen fastställd 2018-02-16 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TKKMT
4,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Energi- och miljöteknologi
Institution: 70 - RYMD-, GEO- OCH MILJÖVETENSKAP


Undervisningsspråk: Svenska
Sökbar för utbytesstudenter: Nej
Blockschema: C+

Kursmoment   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0116 Tentamen 4,5hp Betygskala: TH   4,5hp   19 Jan 2019 fm H   26 Apr 2019 fm M   30 Aug 2019 fm SB_M  

I program

TKKEF KEMITEKNIK MED FYSIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (obligatorisk)
TKKMT KEMITEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (obligatorisk)

Examinator:

Fredrik Normann

  Gå till kurshemsida


 

Behörighet:

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Kursspecifika förkunskaper

Kurser inom termodynamik, transportprocesser och grundläggande kemiteknik.

Syfte

Syftet med kursen är att ge blivande kemitekniker kunskaper kring en kemisk processindustris energisystem och dess komponenter, bl.a. ångpannor, processugnar, värmeväxlare, kompressorer och turbiner. Enklare dimensioneringar av olika komponenter genomförs, där kunskaper från tidigare kurser kring till exempel kraftvärme och värmeöverföring tillämpas, utökas och till viss del fördjupas, samtidigt som nya områden som förbränningsteknik introduceras.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

redogöra för industrins energisystem och funktionen hos dess huvudsakliga komponenter, bl.a. ångpannor, processugnar, värmeväxlare, kompressorer och turbiner.

genomföra enklare dimensionering och utvärdering av industriella energisystem samt kraftvärmeanläggningar baserade på gas och fastbränsle.

använda grundläggande begrepp och teori för värmeöverföring i samband med förångning, kondensation och strålning samt kunna tillämpa dessa i enklare fall.

genomföra enklare dimensionering och utvärdering av värmeväxlare och turbomaskiner.

genomföra förbränningstekniska beräkningar och tillämpa dessa på energitekniskaprocesser.

diskutera begränsningar och etiska aspekter kring användningen av energitekniskaprocesser och bränslen samt tekniker för att minimera miljöpåverkan

skriva en teknisk rapport.

Innehåll

Industriella energisystem och dess komponenter, bl.a. ångpannor, processugnar, värmeväxlare, kompressorer och turbiner. Tekniskt tillämpad termodynamik avseende kraft-, värme- och kraftvärmeproduktion. Tekniskt tillämpad värmeöverföring, genom konvektion, fasövergång och strålning. Värmeväxlarteknik. Teknisk förbränningslära.

Organisation

Kursen är en läs-, teori-, beräknings- och laborationskurs. Den handleda undervisningen är uppbyggd kring: föreläsning, övning, projektuppgift, laboration och studiebesök.

Litteratur

Welty m.fl., Fundamentals of Momentum, Heat and Mass Transfer.

Formel- och tabellsamling - Termodynamik med Energiteknik

Kurskompendium i Energiteknik

Räkneövningshäfte ENM160

Examination inklusive obligatoriska moment

Kursen examineras genom godkänd skriftlig tentamen samt godkända projektuppgifter och laboration. På godkänd tentamen ges betyg 3, 4 eller 5.


Publicerad: to 02 sep 2010. Ändrad: må 16 jul 2018