Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

Kursplan för

Läsår
ITS066 - Genus och teknik
Gender and technology
 
Kursplanen fastställd 2017-02-07 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MTS
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Institution: 45 - TEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION


Undervisningsspråk: Svenska
Sökbar för utbytesstudenter: Nej
Blockschema: D

Kursmoment   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0117 Tentamen 7,5hp Betygskala: TH   7,5hp   Kontakta examinator,  Kontakta examinator,  Kontakta examinator

I program

MTS Människa - teknik - samhälle, Årskurs 1 
TKSAM SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (valbar)
TKELT ELEKTROTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (obligatoriskt valbar)

Examinator:

Anna Åberg

Ersätter

ITS065   Genus och teknik

Tema:

MTS 7,5 hp


 

Behörighet:

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Kursspecifika förkunskaper

Inga särskilda förkunskaper krävs.

Syfte

Kursen syftar till att beskriva och analysera genusrelationer i vårt samtida samhälle, med särskild koppling till teknik. Den uppmärksammar i vilken utsträckning kön och sexualitet påverkar våra begränsningar och möjligheter i olika samhällen och olika sociala situationer. Den undersöker om teknik och vetenskap förstärker existerande könsroller eller bidrar till att skapa nya. Kursen ger genusteoretiska och genushistoriska perspektiv på bland annat högre teknisk utbildning, ingenjörsyrket samt tillämpningsområden som medicinsk teknik och IT.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  • beskriva och kritiskt analysera genusrelationer med koppling till teknik.
  • beskriva och reflektera över samspelet mellan genus och teknik ur ett historiskt perspektiv.
  • göra en problematiserande teknikanalys utifrån ett genusperspektiv samt knyta dessa insikter till frågor rörande sin utbildning och sitt yrkesliv.
  • ge förslag på hur genuskritisk teori kan tillämpas på design och utveckling av teknik.
  • identifiera etiska frågeställningar som uppstår vid analys av teknik utifrån olika värdegrunder.

Innehåll

Kursen undersöker genusrelationer i vårt samtida samhälle, med särskild koppling till teknik. Huvudfokus ligger på kön, men även intersektionella perspektiv kommer att behandlas, inklusive frågor om hur sexualitet, etnicitet, klass och funktionsvariation påverkar våra relationer till teknik. Med utgångspunkten att teknik inte är värdeneutral, kommer vi med hjälp av teorier och exempel från bland annat feministiska vetenskapsstudier och genushistoria att analysera hur genusrelationer och teknik har utvecklats i samspel under historiens gång. Vilka begränsningar och möjligheter har till exempel män och kvinnor i olika samhällen och olika sociala situationer? Förstärker vetenskap och teknik könsroller eller tillhandahåller de nya? Vilka etiska frågeställningar blir aktuella när vi analyserar teknik utifrån olika värdegrunder? Vem har tillgång till att utveckla och använda teknik i olika samhälleliga kontexter, och vilka konsekvenser får det? Förutom att ge tillfälle till kritisk analys och diskussion, ger kursen också tillfälle för studenterna att praktiskt tillämpa genuskritiska perspektiv på design och utveckling av teknik.

Organisation

Föreläsningar och seminarier. Kursen ges på svenska.

Litteratur

Se kurshemsida.

Examination inklusive obligatoriska moment

Examinationen sker genom kortare övningar enskilt eller i grupp, samt en hemtenta.
Någon/några av övningarna kan med fördel anpassas till studenternas olika studieinriktningar.


Publicerad: to 02 sep 2010. Ändrad: må 16 jul 2018