Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
SJO741 - Marina framdrivningssystem
Marine propulsion systems
 
Kursplanen fastställd 2017-02-03 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPNAV
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Maskinteknik, Sjöfartsteknik
Institution: 30 - MEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER


Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter: Ja
Max antal deltagare: 60

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0117 Inlämningsuppgift, del A 2,5hp Betygskala: TH   2,5hp    
0217 Projekt, del B 2,5hp Betygskala: TH   2,5hp    
0317 Tentamen, del C 2,5hp Betygskala: TH   2,5hp   21 Mar 2019 em L,  12 Jun 2019 fm L,  20 Aug 2019 fm L

I program

MPNAV MARIN TEKNIK, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (obligatorisk)
MPMAR SJÖFARTENS ORGANISATION OCH LEDNING, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (valbar)
TISJL SJÖINGENJÖR, Årskurs 4 (obligatoriskt valbar)

Examinator:

Ulrik Larsen

  Gå till kurshemsida

Ersätter

SJO740   Marina propulsionssystem


Behörighet:


För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Matematik (inklusive matematisk statistik, numerisk analys och flervariabelanalys), hållfasthetslära samt termodynamik.

Syfte

Syftet med kursen är att ge studenterna kunskap och verktyg för att designa och analysera ett propulsionssystem för ett stort kommersiellt fartyg. Detta inkluderar kunskap och verktyg relaterat till systems engineering för att genomföra en preliminär design av generella komplexa system och specifikt inom marina maskinssystem. Kursinnehållet beaktar både systemets primära och sekundära krav, som t.ex. tillförlitlighet, driftsekonomi och miljöeffekter. Dessutom täcker kursen in propellerns grundläggande hydrodynamiska egenskaper och designprinciper. 

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- Utföra en funktionsanalys av maskinrumssystem, gällande krav från fartygets ägare, operatörer och andra intressenter
- Inhämta relevant information för att utveckla olika koncept av fartygsmaskinsystem
- Utvärdera olika koncept av fartygsmaskinsystem och utveckla ett maskinrumsarrangemang (GA - General Arrangement)
- Beskriva och diskutera olika maskinsystems egenskaper, samt dokumentera och kommunicera dessa
- Identifiera och diskutera inverkan av IMOs utsläppsregleringar samt olika tekniker för att uppfylla dessa krav
- Förklara propellerns funktion genom att applicera mekanikens principer för fluidens rörelsemängd
- Tillämpa ITTC-metoder för att beräkna specifikationer för propellern utifrån ett självdriftsförsök
- Välja en lämplig propeller givet nödvändig dragkraft och maskinens karakteristika.
- Förklara och värdera effekterna av interaktionen mellan skrov och framdrivning samt hur detta påverkar designen av propellern.

Innehåll

Fartygsmaskinsystem

- "System engineering"
- Olika typer av framdrivning
- Maskinsystem och komponenter
- Matchning av propeller och motor
- El- och värmeproduktion
- Innovativa tekniker för en miljövänligare sjöfart

Propellerteori

- Propellerkraktäristika
- "Open-water performance"
- Interaktion mellan skrov och framdrivning
- Modelltester och fullskalig extrapolering
- Kavitation
- Propellerinducerade ljud och vibrationer
- Avancerade koncept/begrepp inom propellerteori 

Organisation

Kursen utgörs av föreläsningar, övningar, projektarbete, inlämningsuppgifter samt studiebesök.

En stor del av kursen är problemorienterad i den meningen att inlämningsuppgifter löper parallellt med föreläsningar inom olika ämnesområden. En mycket väsentlig del av kursen är ett projektarbete där studenterna skall utforma ett framdrivningssystem för ett komersiellt fartyg. Detta görs genom en sammanställning av huvuddata för maskinsystem, samt utveckling och utvärdering av olika maskinsystemkoncept. Projektet redovisas skriftligt i en rapport och presenteras muntlig vid ett seminarie. Projektarbetet utförs i mindre studentgrupper.

Föreläsningarna omfattar "Systems Engineering" så väl som funktion och egenskaper hos olika typer av framdrivningsmotorer, drivlinor och propellrar. För olika varianter av propulsionssystem görs analyser av framdrivningskaft, verkningsgrad, tillförlitlighet samt miljöpåverkan.

Förutom projektarbeten innefattar studiebesök till ett fartygs maskinrum samt datorsimuleringar för att bestämma propelleregenskaper.

Litteratur

Design of Propulsion and Electric Power Generation Systems, Woud & Stapersma, 2003
Cremona kommer inte att ha boken, och den är svårt att hitta, men du kan köpa den här: https://myportal.imarest.org/
Select eShop, select Books, Find the book (it was on page 2 for me) on the list.
- Ship Propulsion Dyne G, Bark G. 2005
- Kompletterande föreläsningsmaterial laddas upp på kurshemsidan under kursens gång

Examination inklusive obligatoriska moment

Del A: Inlämningsuppgifter
Del B: Projekt
Del C: Skriftlig tentamen


Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.