Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​

Kursplan för

Läsår
TMV200 - Diskret matematik  
Discrete mathematics
 
Kursplanen fastställd 2017-02-23 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TKITE
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Matematik
Institution: 11 - MATEMATISKA VETENSKAPER


Undervisningsspråk: Svenska
Sökbar för utbytesstudenter: Nej
Max antal deltagare: 150

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0104 Tentamen 7,5hp Betygskala: TH   7,5hp   18 Jan 2019 em SB   25 Apr 2019 em SB_MU   30 Aug 2019 em SB_MU  

I program

TKELT ELEKTROTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (obligatoriskt valbar)
TKITE INFORMATIONSTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 1 (obligatorisk)

Examinator:

Mårten Wadenbäck

Ersätter

TMA245   Matematik IT


  Gå till kurshemsida

Behörighet:

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Syfte

Kursen ger grundläggande kunskaper om diskreta matematiska strukturer som behövs för högskolestudier, främst sådana som har anknytning till datorer och programering.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)


 • kommunicera matematik, muntligt och skriftligt,
 • redogöra för den grundläggande teoretiska strukturen i matematik med axiom, definitioner och satser,
 • föra enkla matematiska resonemang och bevis,
 • använda logikens språk för att formulera argument,
 • formulera samband i termer av funktioner, relationer och grafer,
 • använda induktion i bevisföring och för att beskriva mängder,
 • redogöra för heltalens multiplikativa struktur,
 • lösa linjära diofantiska ekvationer och räkna med kongruenser,
 • redogöra för RSA-kryptering och kryptera/dekryptera meddelande med denna teknik,
 • lösa enkla kombinatoriska problem,
 • använda grafer för att formulera och lösa matematiska problem.

Innehåll

Kursen är uppdelad i tre teman. Inom varje tema studeras relevanta matematiska begrepp. Vissa kursmoment, såsom bevisföring, återkommer i fler teman. Kursens teman är:
 • Logik, relationer och funktioner, och bevis
 • Heltalsaritmetik och RSA-algoritmen
 • Kombinatorik och grafer
Vissa grundläggande begrepp såsom mängder och funktioner introduceras i den introduktionskurs som föregår denna kurs, men de fördjupas och spelar en roll även i denna kurs.

Organisation

Undervisningen byggs upp kring teman. Inom varje tema ingår en temaföreläsning av en inbjuden talare kring en konkret tillämpning där matematiken är avgörande. Involverad matematik presenteras översiktligt och studeras sedan djupare inom ramen för den övriga kursverksamheten som består av:
 • Schemalagda självstudier i grupp med studiematerial som syftar till reflektion kring den matematiska teorin
 • Föreläsningar som belyser och förklarar den matematiska teorin.
 • Lektioner där uppgifter med anknytning till teorin löses enskilt och i grupp.
 • Studenters presentation av utvalda uppgifter

Litteratur

Johan Jonasson och Stefan Lemurell: Algebra och diskret matematik, 2:a upplagan, Studentlitteratur, Lund, 2013.

Examination inklusive obligatoriska moment

Skriftlig tentamen. Under kursens gång kan man presentera lösningar av veckans uppgifter och därmed insamla bonuspoäng för tentan.


Publicerad: fr 24 apr 2020.