Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​

Kursplan för

Läsår
TEK075 - Arbetsorganisation  
Work organization
 
Kursplanen fastställd 2017-02-07 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TKAUT
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Industriell ekonomi
Institution: 45 - TEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION


Undervisningsspråk: Svenska
Sökbar för utbytesstudenter: Nej
Blockschema: A

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0106 Tentamen 7,5hp Betygskala: TH   7,5hp   18 Mar 2019 em SB_MU   11 Jun 2019 fm SB_MU   30 Aug 2019 em SB_MU  

I program

TKAUT AUTOMATION OCH MEKATRONIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (valbar)
TKBIO BIOTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (obligatoriskt valbar)

Examinator:

Jan Lindér


Behörighet:

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Kursspecifika förkunskaper

TEK500 Marknad och ekonomi eller motsvarande.

Syfte

Syftet med kursen är att visa hur arbetsuppgifter och arbetsroller, främst kopplade till företagets produktionssystem, kan och bör organiseras, vilket i sin tur beror på den situation som företaget befinner sig i.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Kursens övergripande målsättning är att ge teknologerna grundläggande kunskaper om hur man utvecklar, utformar och leder industriella produktionssystem under villkoret att samtidigt uppfylla tekniska, ekonomiska och sociala krav. Teknologerna kommer även att erhålla baskunskaper inom det arbetsvetenskapliga fältet. Som ett led i utvecklandet av sådan kunskap ingår träning i hur man behandlar komplexa frågeställningar av karaktären att samtidigt uppnå arbetsmotivation, trygghet och säkerhet i en effektiv produktionsmiljö. Efter avslutad kurs kommer teknologerna också att vara förtrogna med alternativa organisationsformer där projektformen spelar en viktig roll.

Innehåll

Kursen behandlar olika aspekter på samspelet mellan sociala och tekniska faktorer i ett industriellt system. Kursen avser att ge grundläggande kunskaper om dels individen, individens relation till arbetsuppgiften och sin sociala miljö, dels kunskaper om hur man kan analysera och utforma ett system för varor och tjänster. Kursen behandlar också ledning och organisation av olika typer av projektorganisationer med speciellt fokus på ledning och organisation av tvärfunktionella team samt projektet som organisationsform. Följande huvudområden behandlas i kursen:  • Grundläggande och tillämpad organisationsteori
  • Socioteknisk teori
  • Produktionstekniska principer
  • Alternativa produktionssystem
  • Arbetsutformning och arbetsmotivation
  • Ledarskap
  • Kompetensutveckling och lärande
  • Förändringsledning

 


Organisation

Kursen genomförs som en kombination av föreläsningar och praktikfallsarbete.

Litteratur

Kurslitteratur fastställs i samband med kursstart. Kompendium i Arbetsorganisation.

Examination inklusive obligatoriska moment

För att erhålla slutbetyg krävs såväl godkänd skriftlig tentamen som godkänt praktikfallsarbete. Kursens båda moment redovisas separat till betygsexpeditionen.


Publicerad: fr 24 apr 2020.