Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
KVM091 - Termodynamik  
Thermodynamics
 
Kursplanen fastställd 2018-02-16 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TKKMT
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Energi- och miljöteknologi, Kemiteknik med fysik, Kemiteknik
Institution: 21 - KEMI OCH KEMITEKNIK


Undervisningsspråk: Svenska
Sökbar för utbytesstudenter: Nej

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0109 Tentamen 5,5hp Betygskala: TH   5,5hp   29 Okt 2018 em H   08 Jan 2019 fm SB_MU   21 Aug 2019 em SB_MU  
0209 Laboration 2,0hp Betygskala: UG   2,0hp    

I program

TKKEF KEMITEKNIK MED FYSIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 2 (obligatorisk)
TKKMT KEMITEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 2 (obligatorisk)

Examinator:

Lennart Vamling

Ersätter

KVM090   Termodynamik


  Gå till kurshemsida

Behörighet:

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Kursspecifika förkunskaper

Grundläggande kurser i kemi, en- och flervariabelanalys och linjär algebra.

Syfte

Målen med kursen är att
  • utgående från första årets kemikurs ge en teoretisk grund för och övning i användning av termodynamiska verktyg och modeller.
  • ge den termodynamiska grunden för analys och beskrivning av kemi- och energitekniska processer.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Kunna redogöra för och använda modellen ideal gas.

Ha en molekylär (mikroskopisk) förståelse av entropibegreppet, kunna förklara varför termodynamiska processer är spontana, samt kunna beräkna ett ämnes entropi från värmekapacitetsdata och omvandlingsentalpier.

Utgående från termodynamikens huvudsatser kunna härleda samband för slutna system och använda dessa för beräkning av tillståndsändringar för kondenserade faser, ideala och icke-ideala gaser samt för enkla fasomvandlingar.

Kunna använda termodynamiska samband, tabeller och diagram samt termodynamikens huvudsatser för analys av och beräkning för både öppna och slutna system.

Känna till och kunna göra beräkningar för de enklaste varianterna av cykelprocesser för omvandling mellan arbete och värme.

Kunna använda begreppet verkningsgrad för både cykelprocesser och enskilda komponenter.

Känna till begreppet tillståndsekvation och kunna använda sådana för beräkning av samband mellan tryck, volymitet och temperatur.

Behärska begreppet fasjämvikt för både rena ämnen och blandningar och kunna tillämpa det för beräkningar i enklare fall.

Kunna beräkna aktivitetsfaktorer för ämnen i binära blandningar utgående från experimentella data, kunna beräkna ändringen av termodynamiska storheter vid blandning, samt kunna använda enkla aktivitetsfaktormodeller.

Kunna beräkna jämviktskonstanten för en kemisk reaktion utgående från termodynamiska tabelldata och kunna utnyttja informationen för att dra slutsatser om reaktionsomsättning och sammansättning vid jämvikt.

Innehåll

Termodynamikens huvudsatser, energibalanser, entropi och entropibalanser, Carnotcykeln, termodynamiken för tekniskt viktiga energiomvandlingsprocesser (Ångkraft, kylmaskinen, förbränningsmotorn och gasturbinen), tillståndsekvationer och deras användning, gas-vätskejämvikter för både rena ämnen och blandningar,aktivitetsfaktormodeller samt termodynamik för reagerande system.

Organisation

Kursen består av föreläsningar, övningar och projekt samt av laborationer med obligatoriskt deltagande. I projektet, som i huvudsak genomföres på handledd tid, utgör datorberäkningar en viktig del.

Litteratur

Elliott, J.R.; Lira C.T., Introductory Chemical Engineering Thermodynamics , Prentice Hall, 2nd ed.
P. Atkins, L. Jones, Chemical Principles, Freeman&Co.
Kompletterande föreläsnings- och övningsmaterial.

Examination inklusive obligatoriska moment

För kursmoment tentamen: Skriftlig tentamen. För kursmoment laboration: godkänd projektuppgift och godkända laborationer.


Publicerad: må 13 jul 2020.