Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
TIF075 - Miljöfysik
Environmental physics
 
Kursplanen fastställd 2012-02-22 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TKTFY
4,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Teknisk fysik
Institution: 16 - FYSIK


Undervisningsspråk: Svenska
Sökbar för utbytesstudenter: Nej

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0105 Projekt 4,5 hp Betygskala: TH   4,5 hp    

I program

TKTFY TEKNISK FYSIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 2 (obligatorisk)

Examinator:

Björn Wickman

Tema:

Miljö och hållbar utveckling 4,5 hp


Behörighet:

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Kursspecifika förkunskaper

Tidigare matematik- och fysikkurser inom programmet

Syfte

Den färdigutbildade civilingenjören på Chalmers skall ha läst kurser om miljö och hållbar utveckling på minst 7,5 poäng.
Denna kurs är specialdesignad för teknisk fysikprogrammet för att svara för 4,5 av dessa 7,5 poäng.
Syftet är att få insikt i begreppet "hållbar utveckling" och fysikkunskaper och -färdigheters roll i miljösammanhang.
En bred syn på fysikaliska fenomen, problem och lösningar ges genom en föreläsningsserie och en fördjupning inom ett område genom ett projektarbete.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- utföra enklare resurs- och hållbarhetsanalyser - redogöra för den globala energibalansen, främst strålningsenergibalansen - förklara principerna för sol-, kärn- och vindenergi - redogöra för hur fysikaliska principer kopplar till resurs- och återvinningsfrågor - övertyga i tal och skrift utifrån ett hållbarhetsperspektiv via grundligt analyserade och balanserade argument - genom informationskompetensinslaget i kursen, kunna söka och utvärdera information via Chalmers bibliotekssystem

Innehåll

Presentation av olika metoder för miljösystemanalys. Studier i projektform av den miljömässiga hållbarheten hos tekniska system, företrädesvis energi- och materiesystem. Föreläsningar om miljöproblem och miljöfenomen i ett fysikaliskt perspektiv. Argumentation och argumentationsteknik i tal och skrift. Mekanik och strålningslära med tillämpningar på jordens luft- och vattensystem. Energi- och strålningsbalanser i samband med klimatproblemet. Spridning och transport av föroreningar i luft och vatten. Om samband mellan störningar i miljösystem och olika mänskliga verksamheter. Kursen innehåller ett inslag om informationssökning, vilket ges av personal från Chalmers bibliotek.

Organisation

Ett projektarbete som löper genom hela kursen ligger parallellt med en serie föreläsningar och övningar. Ett obligatoriskt informationskompetensinslag.

Litteratur

Kurslitteraturen kommer att annonseras på kurshemsidan före kursstart.

Examination inklusive obligatoriska moment

Projekt och inlämningsuppgifter.
Det krävs också att informationskompetensinslaget är godkänt. 


Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.