Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

Kursplan för

Läsår
FUF050 - Subatomär fysik  
Subatomic physics
 
Kursplanen fastställd 2012-02-22 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TKTFY
6,0 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Teknisk fysik
Institution: 16 - FYSIK


Undervisningsspråk: Svenska
Sökbar för utbytesstudenter: Nej
Blockschema: C+

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0106 Tentamen 6,0hp Betygskala: TH   6,0hp   04 Jun 2019 fm SB_MU   12 Okt 2018 em M   29 Aug 2019 em SB_MU  

I program

TKTFY TEKNISK FYSIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (obligatorisk)

Examinator:

Andreas Ekström

Tema:

Miljö och hållbar utveckling 1,5 hp


 

Behörighet:

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Kursspecifika förkunskaper

Kvantfysikkursen i F3.

Syfte

Kursen ger en introduktion till den subatomära delen av modern fysik. Syftet är att utveckla ämnesspecifik kunskap om atomkärnans beståndsdelar och dess struktur och att förmedla förståelse av subatomära processer. Den studerande får en introduktion om fenomenologiska modeller som beskriver kärnan. Grunderna inom elementar-partikelfysiken kommer att introduceras liksom även (mellanenergi)fenomen i gränsområdet mellan kärn- och partikelfysik. Kärnsyntes och energiomvandling i solen och andra stjärnor inkluderas. Beskrivning av experimentell teknik tillsammans med laborativa moment ger den studerande inblick i komplex vetenskaplig mätmetodik vid fysikforskningens frontlinje.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Efter fullgjord kurs har en ämnesspecifik kompetens inriktad på en helhetssyn inom teoretisk modellering, experimentell teknik och problemlösning utvecklats så att:

studenten kan utföra modellberäkningar som berör
Kärnans storlek och massa
Kärnstabilitet
Kärnreaktioner
Fission och fusion
studenten detaljerat kan redogöra för och beräkna
Radioaktiva sönderfall
Förlopp inom kosmologi och nukleär astrofysik
studenten utifrån kärnmodeller kan
Förutsäga och verifiera kärnegenskaper som totalt impulsmoment, elektriska och magnetiska egenskaper och deformation
Tolka kärnspektroskopiska mätdata
Uppskatta en kärnas excitationsegenskaper utifrån dess form
studenten kan redogöra för och applicera grunderna för
Elektrosvaga och starka växelverkansprocesser
Kvarkmodellen
Högenergiprocesser med baryoner, mesoner, leptoner och antimateria
Efter genomgången kurs skall studenten visa djupförståelse genom att kunna
analysera, syntetisera och beskriva subatomära fenomen och relatera dem till naturvetenskapen i ett helhetsperspektiv inom applikationer såsom
Strålning och hälsorisker
Medicinska tillämpingar inom terapi och diagnostik
Åldersbestämning

Innehåll

De viktigaste avsnitten i kursen behandlar
kärnans storlek och massa, kärnstabilitet, radioaktivitet, alfasönderfall, betasönderfall, gammastrålning, kärnreaktioner, fission, kärnmodeller, elementarpartiklar, kosmologi och nukleär astrofysik. Dessutom behandlas den teknik som används vid studium av kärnor och partiklar.

Organisation

Undervisningen bedrivs i form av lektioner, problemlösningsövningar och laborationer.
Laborationerna omfattar normalt betaspektroskopi, koincidensmätning och neutronaktivering av silver.

Litteratur

Meddelas senast två veckor innan kursstart

Examination inklusive obligatoriska moment

Skriftlig tentamen och inlämningsuppgifter


Publicerad: må 16 jul 2018.