Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

Kursplan för

Läsår
KMG042 - Modellorganismer i molekylärbiologi  
Model organisms in molecular biology
 
Kursplanen fastställd 2017-05-15 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TKBIO
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Bioteknik
Institution: 0114 - KEMI OCH MOLEKYLÄRBIOLOGI GU


Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter: Nej

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0113 Laboration 2,0hp Betygskala: UG   2,0hp    
0213 Tentamen 5,5hp Betygskala: TH   5,5hp   20 Mar 2019 em SB   20 Aug 2019 fm M  

I program

TKBIO BIOTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (obligatoriskt valbar)

Examinator:

Julie Grantham

Ersätter

KMG041   Molekylärbiologisk metodik


 

Behörighet:

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Kursspecifika förkunskaper

Grundläggande kurser i biokemi, cell-och molekylärbiologi och tillämpad mikrobiologi.

Syfte

Syftet med kursen är att ge fördjupade kunskaper i en rad molekylärbiologiska tekniker med fokus på funktionell analys av gener och genprodukter.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Beskriva hur olika modellorganismer kan användas för att behandla en viss fråga.
Förstå tillämpningar och begränsningar för olika modellorganismer.
Kunna planera experiment och inkludera lämpliga kontroller.
Söka vetenskaplig litteratur.

Innehåll

Kursen kommer att fokusera på flera modellorganismer: mus, flugor, jäst, maskar och odlade däggdjursceller.
Föreläsningarna kommer att baseras i huvudsak på moderna genetiska och molekylärbiologiska metoder som använder dessa modellorganismer.
Laborationer under kursen kommer att omfatta införandet av gener i odlade däggdjursceller, preparering och analys av proteinextrakt från flugor, analys av DNA-skadesvar i S.pombe, samt analys av maskar.
En litteraturstudie introducerar studenterna att söka efter vetenskapliga artiklar och studenter kommer att presentera sin slutsats om en viss molekylärbiologisk teknik för att resten av gruppen.
Grupparbete där man diskutera användningen av olika modellorganismer.

Organisation

Föreläsningar, laborationer (obligatoriskt deltagande), grupparbeten (obligatoriskt deltagande), presentationer (obligatoriskt deltagande)


Litteratur

Det finns ingen bestämd bok men Lodish et al Molecular Cell Biology 6:e utgåvan eller Alberts et al Molecular Biology of the Cell 5:e eller 6:e upplagan är användbara. Listor över rekommenderad läsning och handouts kommer att tillhandahållas.

Examination inklusive obligatoriska moment

Studenten måste vara godkänd på den skriftliga tentamen (kort svarsformat) samt deltagit och vara godkänd på laborationerna (Förklara teori och analysera data),   presentationer (förklara teori och vetenskapliga uppgifter) och grupparbetet (delta i diskussioner).


Publicerad: må 16 jul 2018.