Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

Kursplan för

Läsår
RRY125 - Modern astrofysik  
Modern astrophysics
 
Kursplanen fastställd 2015-02-20 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPPAS
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Elektroteknik, Teknisk fysik
Institution: 70 - RYMD-, GEO- OCH MILJÖVETENSKAP


Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter: Ja
Blockschema: C

Kursmoment   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0111 Inlämningsuppgift 1,5hp Betygskala: UG   1,5hp    
0211 Tentamen 6,0hp Betygskala: TH   6,0hp   15 Jan 2019 fm M   24 Apr 2019 em M   30 Aug 2019 em M  

I program

MPPAS FYSIK OCH ASTRONOMI, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (obligatorisk)
TKTFY TEKNISK FYSIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (valbar)

Examinator:

Magnus Thomasson


  Gå till kurshemsida

 

Behörighet:


För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Matematik 30 hp (inklusive flervariabelanalys), grundläggande fysik (inklusive mekanik, elektromagnetism, kvantfysik)

Syfte

Syftet med kursen är att introducera studenterna till de viktigaste koncepten inom astrofysiken och att ge en översikt över den moderna synen på universum. Speciellt fokuserar kursen på hur grundläggande egenskaper hos kosmiska objekt kan mätas, hur fysik används i modeller av kosmiska objekt, och hur astrofysikaliska modeller testas med observationer. Kursen ger en grund för fortsatta studier i astronomi och astrofysik, men visar också för studenter som väljer att specialisera sig inom någon annan vetenskaplig gren hur fysik används för att förstå de komplexa system som bygger upp vårt universum.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- ge en översikt över universums uppkomst, struktur och utveckling och dess innehåll (planeter, stjärnor, galaxer),
- förklara hur grundläggande egenskaper hos kosmiska objekt kan mätas (t.ex. avstånd, storlek, massa och temperatur),
- förklara metoder för att upptäcka exoplaneter,
- utföra beräkningar (baserade på observationsdata) av temperaturer och åldrar för kroppar i solsystemet, massor och radier för exoplaneter och dubbelstjärnor, magnituder och luminositeter, kosmiska avstånd, galaxers massor, och universums expansion,
- förklara och använda strålningstransportekvationen i enkla fall
- förklara den grundläggande fysiken och ekvationerna för stjärnornas struktur,
- ge en översikt över stjärnornas utveckling, och relatera den till observationer (inklusive Hertzsprung-Russell-diagrammet),
- analysera radioastronomiska observationer för att studera Vintergatans struktur och kinematik,
- använda kinematik för att förklara galaxernas grundläggande struktur (spiralgalaxer, elliptiska galaxer).
- ge en översikt över den nuvarande kosmologiska modellen och bevisen för den (inklusive bevis för mörk materia och mörk energi),
- härleda Friedmanns ekvation med Newtons mekanik och resultat från relativitetsteorin, och lösa den i matematiskt enkla fall

Innehåll

Kursen fokuserar på fysikalisk förståelse och på principer för hur viktiga egenskaper hos kosmiska objekt kan mätas. Flera grenar av fysiken används (mekanik, kvantfysik, statistisk fysik, kärnfysik, elektromagnetism). Storleksuppskattningar kommer att användas en hel del.
- Solsystemet (översikt, geologi och atmosfärer, bildande).
- Exoplaneter: upptäckt och egenskaper.
- Stjärnor (observationsresultat, stjärnornas struktur och utveckling, dubbelstjärnor, kompakta stjärnor).
- Vintergatan (grundläggande struktur, det interstellära mediet, stjärnhopar, kinematik och strukturella komponenter).
- Galaxer och galaxhopar (galaxklassificering och observationsresultat, grundläggande galaxkinematik och -dynamik, aktiva galaxkärnor, växelverkan mellan galaxer och galaxernas utveckling).
- Kosmologi (universums expansion, grundämnenas förekomst, den kosmiska bakgrundsstrålningen, big bang, kosmologiska modeller).

Organisation

Kursen består av föreläsningar, övningar och ett obligatoriskt projekt.

Litteratur

"Astrophysics for Physicists", Arnab Rai Choudhuri, Cambridge University Press (2010). Finns också tillgänglig on-line som en e-bok på Chalmers bibliotek.

Examination inklusive obligatoriska moment

Skriftlig tentamen och obligatorisk inlämningsuppgift.


Publicerad: to 02 sep 2010. Ändrad: må 16 jul 2018