Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

Kursplan för

Läsår
BOM290 - Grundläggande fysik, kemi och akustik  
Fundamental physics, chemistry and acoustics
 
Kursplanen fastställd 2018-02-20 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TAFFS
6,0 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Samhällsbyggnadsteknik
Institution: 20 - ARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK


Undervisningsspråk: Svenska
Sökbar för utbytesstudenter: Nej

Kursmoment   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0117 Tentamen 4,0hp Betygskala: TH   4,0hp   02 Nov 2018 fm SB   08 Jan 2019 fm SB   19 Aug 2019 em SB_M  
0217 Laboration 2,0hp Betygskala: UG   2,0hp    

I program

TAFFS AFFÄRSUTVECKLING OCH ENTREPRENÖRSKAP INOM SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK, Årskurs 1 (obligatorisk)

Examinator:

Karin Björklund


  Gå till kurshemsida

 

Behörighet:

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Syfte

Studenten ska lära sig begrepp, fenomen och processer tillämpliga i en sammanträdessituation, dvs. i situationer där man på ett översiktligt sätt diskuterar och sätter krav på teknik i samband med ett byggprojekt. Studenten ska kunna kommunicera med en teknisk expert i egenskap av beställare och kunna göra egna rimlighetsbedömningar och enkla kvantifieringar.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Fysik
 • Förklara grundläggande begrepp inom klassisk mekanik såsom statisk jämvikt, rörelse och krafter
 • Tillämpa enkla samband för rörelseekvationer, krafter, moment och jämvikt.
 • Förklara grundläggande begrepp inom termodynamik såsom tryck, värmekapacitet, fasövergångar samt värmetransportprocesser (konduktion, konvektion och strålning).
 • Beskriva hur fukt transporteras med hjälp av kapillära krafter, konvektion och diffusion och ge exempel på hur detta kan förhindras.
 • Tillämpa enkla termodynamiska samband för värmetransport, tryck och fasövergångar.

Kemi
 • Förklara kemiska bindningar och molekylär struktur samt relatera dessa till olika egenskaper hos fasta material, vätskor och gaser.
 • Kunna förstå uppbyggnaden av och tillämpa periodiska systemet för mängd- och koncentrationsberäkningar.
 • Balansera reaktionsformler, inklusive redox-reaktioner.
 • Beskriva kemisk jämvikt och hur den kan förskjutas; tillämpa jämviktsbegreppet för att beräkna jämviktskonstanter och koncentrationer av ingående reaktanter och produkter, inklusive syror och baser.
 • Förklara vattnets autoprotolys, buffertkapacitet, samt vad som utmärker (svaga/starka) syror och baser.
 • Använda den elektrokemiska spänningsserien för att förutse elektrokemiska reaktioner, inklusive korrosion, både för att lösa teoretiska uppgifter och praktiska övningar i laboratorium.

Akustik/Ljud och vibrationer
 • Arbeta med akustiska signaler i tids- och frekvensdomänen
 • Förklara fysikaliska egenskaper och processer som leder till svängningsrörelse (t.ex. massa-fjädersystem) och vågrörelse (t.ex. vägutbredning i luft)
 • Beskriva spridning av ljud från akustiska källor och fenomen som påverkar ljudutbredning

Innehåll

Kursen ger en orientering inom fysik, kemi och akustik som är aktuell inom bygg- och miljöteknikområdet. Kursen täcker klassisk mekanik; fysikaliska transportprocesser; kemiska bindningar, reaktioner och jämvikter; materials grundläggande egenskaper; samt akustiska fenomen.

Organisation

Kursen består av följande lärandeaktiviteter: Föreläsningar, demonstrationer/studiebesök, räkneövningar och laboration(er).

Litteratur

F2:Konstruktionsteknik, utdelat material: Avdelningen för konstruktionsteknik, Chalmers (laddas ner via PingPong)

K:Repetitionskurs i kemi, Magnus Ehinger, Studentlitteratur (köps på Cremona)

A:Akustikkompendium: Ljud och Vibrationer, Avdelningen för akustik, Chalmers (laddas ner via PingPong)

Examination inklusive obligatoriska moment

Examinationen baseras på skriftlig tentamen, betygsskala TH, godkänd laboration samt närvaro vid demonstrationsföreläsningar och studiebesök.


Publicerad: to 02 sep 2010. Ändrad: må 16 jul 2018