Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​

Kursplan för

Läsår
KKR091 - Bioreaktionsteknik  
Bioreaction engineering
 
Kursplanen fastställd 2018-02-06 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TKBIO
9,0 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Bioteknik, Kemiteknik
Institution: 21 - KEMI OCH KEMITEKNIK


Undervisningsspråk: Svenska
Sökbar för utbytesstudenter: Nej

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0115 Laboration 2,0hp Betygskala: UG   2,0hp    
0215 Tentamen 7,0hp Betygskala: TH   7,0hp   16 Jan 2019 fm H   26 Apr 2019 fm SB   23 Aug 2019 fm M  

I program

TKBIO BIOTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (obligatorisk)

Examinator:

Claes Niklasson

Ersätter

KKR090   Bioreaktionsteknik

Tema:

Miljö och hållbar utveckling 1,0 hp


Behörighet:

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Kursspecifika förkunskaper

Fysikalisk kemi, mikrobiologi och transportprocesser.

Syfte

Kursen i bioreaktionsteknik syftar till att ge grundläggande kunskaper i kemisk och bioteknisk process- och reaktionsteknik, särskilt hur reaktorutformning och blandningsförhållanden påverkar kemiska och biologiska reaktioner.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Efter slutförd kurs ska studenten kunna

 • utföra beräkningar rörande kemiska och biotekniska reaktorer avseende stökiometri, reaktionskinetik, omsättning och utbyten
 • uppskatta olika faktorers inverkan på mass- och värmetransport och redogöra för de teoretiska grunderna till dessa
 • utföra optimeringsuppgifter avseende reaktordimensionering, "mode of operation", temperatur, flödeshastigheter, och recirkulering
 • simulera celltillväxt, substratförbrukning och produktbildning i satsvisa, semi-satsvisa och kontinuerliga reaktorer genom matematisk modellering på såväl mikroskopisk (reaktions- och cellmetabolism-) som makroskopisk (reaktor-) nivå
 • reflektera över hur beräkningar baserade på material- och energibalanser och optimering av reaktorer och reaktorsystem påverkar användandet av resurser som vatten, råvaror och energi
 • planera och utföra experiment i bioreaktorer med god laborativ praxis. Kritiskt granska experimentella resultat och slutsatser (även ur ett etiskt perspektiv)

Innehåll

 • kemiska och biotekniska reaktorer
 • dynamiska material- och energibalanser i ideala tank- och tubreaktorer
 • mikrobiell odlingsteknik
 • matematisk modellering (mikro- o makroskopisk)
 • tillväxt- och produktbildningskinetik
 • optimering
 • masstransport
 • biotekniska mätmetoder
 • industriella processer
 • icke-ideala reaktorer
 • uppehållstidsfördelningar

Organisation

Kursen består av föreläsningar, räkneövningar, inlämningsuppgifter, simuleringsuppgifter och laborationer. Den laborativa delen behandlar aerob och anaerob satsvis odling av jästceller. I kursen ingår beräkningsuppgifter rörande modellering och simulering av biotekniska processer bl.a. med hjälp av Matlab.

Litteratur

Se kurshemsida.

Examination inklusive obligatoriska moment

Slutbetyget grundas på resultatet vid den skriftliga tentamen, som innehåller beräkningsuppgifter (ca 90%) och beskrivande uppgifter (ca 10%).

För slutbetyg krävs också godkänt på obligatoriska inlämningsuppgifter, simuleringsuppgifter och laboration. Laborationen examineras vid obligatoriska labseminarier där studenterna beräknar bl.a. reaktionshastigheter och utbyten utgående från experimentresultaten. Detaljerade instruktioner ges under kursens gång.


Publicerad: fr 24 apr 2020.