Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
KBT275 - Kemisk reaktionsteknik  
Chemical reaction engineering
 
Kursplanen fastställd 2015-02-09 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TKKMT
4,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Kemiteknik med fysik, Kemiteknik
Institution: 21 - KEMI OCH KEMITEKNIK


Undervisningsspråk: Svenska
Sökbar för utbytesstudenter: Nej

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0115 Laboration 1,5hp Betygskala: UG   1,5hp    
0215 Tentamen 3,0hp Betygskala: TH   3,0hp   03 Jun 2019 fm SB_MU   13 Okt 2018 fm M   28 Aug 2019 fm SB_MU  

I program

TKKEF KEMITEKNIK MED FYSIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 2 (obligatorisk)
TKKMT KEMITEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 2 (obligatorisk)

Examinator:

Louise Olsson


Behörighet:

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Kursspecifika förkunskaper

Kurser inom transportprocesser och grundläggande kemiteknik.

Syfte

Syftet med kursen är att ge kunskap och teoretisk bakgrund för att välja och dimensionera reaktorer för kemiska processer samt att bestämma driftsätt, styrning och optimering av dessa processer.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • Formulera och lösa mass- och värmebalanser för ideala reaktorer med flera kemiska reaktioner och som opereras under icke-stationära betingelser.
 • Analysera effekterna av driftsbetingelser med avseende på selektiviteten för en multipel reaktionsmekanism.
 • Förstå samspelet mellan kinetik- och jämviktsbegränsningar för reaktordrift.
 • Konstruera och analysera reaktorkonfigurationer som effektivt kan användas för jämviktsbegränsade reaktioner.
 • Utvärdera uppehållstidsfördelningen och förstå vilka flödesbetingelser som kan ge upphov till icke-ideala reaktorbeteenden.
 • Tillämpa uppehållstisdfördelningen för att formulera och lösa olika reaktormodeller.
 • Förstå förenklingar och begränsningar för olika icke-ideala reaktormodeller.
 • Analysera och utvärdera tillämpbarheten av ideala reaktormodeller baserat på uppehållstidsfördelningen.
 • Förstå samverkan mellan transportprocesser och reaktioner i heterogena katalytiska processer.

Innehåll

 • Drift och modellering av icke-stationära reaktorer.
 • Komplexa reaktioner och reaktorkonstruktion för att styra selektiviteten.
 • Utformning av reaktorsystem för jämviktsreaktioner.
 • Icke-ideala reaktormodeller med användandet av uppehållstidsfördelningsdata.
 • Effekt av mass- och värmetransport på katalytiska processer.

Organisation

Föreläsningar, övningar, inlämningsuppgifter och en laboration.

Litteratur

Chemical Reactions and Chemical Reactors, George W. Roberts, John Wiley and Sons Inc. (2008)
Räkneövningskompendium

Examination inklusive obligatoriska moment

Graderad skriftlig tentamen, godkända inlämningsuppgifter och genomförd laboration (experiment, seminarium).


Publicerad: må 13 jul 2020.