Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

Kursplan för

Läsår
KAA052 - Matematisk modellering i kemitekniken  
Mathematical modelling in chemical engineering
 
Kursplanen fastställd 2016-02-18 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TKKEF
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Kemiteknik, Matematik
Institution: 21 - KEMI OCH KEMITEKNIK


Undervisningsspråk: Svenska
Sökbar för utbytesstudenter: Nej

Kursmoment   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0115 Projekt 3,0hp Betygskala: UG   3,0hp    
0215 Tentamen 4,5hp Betygskala: TH   4,5hp   03 Jun 2019 fm H   13 Okt 2018 fm SB   26 Aug 2019 fm J

I program

TKKEF KEMITEKNIK MED FYSIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (obligatoriskt valbar)
TKBIO BIOTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (obligatoriskt valbar)
TKKMT KEMITEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (obligatoriskt valbar)

Examinator:

Anders Rasmuson

Ersätter

KAA051   Matematisk modellering


 

Behörighet:

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Kursspecifika förkunskaper

Kursen förutsätter grundläggande kunskaper i kemiteknik, speciellt transportprocesser. Grundläggande kunskaper i matematik, statistik och programmering (MatLab) är också nödvändiga.

Syfte

Kursen vill ge en inblick i formulering, lösning och användning av matematiska modeller i kemitekniska sammanhang.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Konstruera, lösa och tillämpa matematiska modeller för kemitekniska frågeställningar, t.ex. utformning, upp/nedskalning, optimering och drift av kemiska reaktorer, separationsutrustning och värmeväxlare.

Speciellt:
  • Konstruera modeller genom balanser, på differentiella eller makroskopiska kontrollvolymer, av rörelsemängd, värme, massa och antal
  • Konstruera modeller genom att utgå från generella ekvationer och förenkla
  • Förstå och kunna tillämpa olika strategier för modellförenkling
  • Förstå skillnader mellan olika modeller
  • Förstå och kunna tillämpa numeriska lösningsmetoder
  • Förstå och kunna utföra parameter estimering
  • Kunna avgöra om en modell är tillräckligt bra

Innehåll

Föreläsningar: Formulering av modeller, olika typer av modeller, modellfilosofi, numeriska metoder, överslagsmetoder, kontroll mot experiment, parameterestimering.

Övningar: Problemlösning och gruppövningar med anknytning till föreläsningarna.

Projektuppgift: I ett obligatoriskt projektarbete i mindre grupper behandlas en mer omfattande problemställning av kemiteknisk natur. Arbetet innefattar problemformulering, framtagande av modeller av olika komplexitet, analys och numerisk lösning på dator mha framförallt programsystemet MATLAB.

Organisation

Kursen innefattar föreläsningar, övningar och ett obligatoriskt projekt.

Litteratur

Rasmuson A., B. Andersson, L. Olsson, R. Andersson: Mathematical Modeling in Chemical Engineering. Cambridge University Press 2014

Examination inklusive obligatoriska moment

Kursen avslutas med skriftlig tentamen (5 timmar).
Obligatoriskt projekt med skriftlig och muntlig redovisning.


Publicerad: to 02 sep 2010. Ändrad: må 16 jul 2018