Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

Kursplan för

Läsår
TMA982 - Linjära system och transformer  
Linear systems and transforms
 
Kursplanen fastställd 2015-02-11 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TKELT
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Elektroteknik
Institution: 32 - ELEKTROTEKNIK

Kursen är full. Kölista finns hos utbildningssekreteraren: monika.raberg.hellsing@chalmers.se
Undervisningsspråk: Svenska
Sökbar för utbytesstudenter: Nej

Kursmoment   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0111 Laboration 2,5hp Betygskala: UG   2,5hp    
0211 Tentamen 5,0hp Betygskala: TH   5,0hp   22 Mar 2019 em H   10 Jun 2019 em M   29 Aug 2019 fm SB_M  

I program

TKBIO BIOTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (obligatoriskt valbar)
TKELT ELEKTROTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 2 (obligatorisk)

Examinator:

Hana Dobsicek-Trefna

Ersätter

ESS010   Signaler och system TMA980   Matematiska metoder, forts-kurs TMA981   Linjära system och transformer


 

Behörighet:

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Kursspecifika förkunskaper

Grundläggande kunskaper i matematisk analys och linjär algebra (elementära funktioner, integral- och differentialkalkyl, differentialekvationer, komplexa tal, vektorer och matriser, linjära ekvationsystem).

Syfte

Syftet med kursen är att ge grunderna för att kunna lösa ingenjörsmässiga problem med hjälp av matematisk modellering. Speciell tonvikt ges åt matematiska metoder för att beskriva och analysera linjära och tidsinvarianta system (filter). En god förståelse av sådana system är en förutsättning för fortsatta studier inom ett flertal områden, inklusive reglerteknik, signalbehandling, kommunikationssystem, medicinsk teknik och informationsteori.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)


  • förstå de grundläggande egenskaperna hos signaler och system och kunna förklara dessa för andra.

  • avgöra om ett system är linjärt och tidsinvariant (LTI) samt förklara varför dessa egenskaper gör den här typen av system så lättanalyserade.

  • beskriva hur man använder, när man kan använda samt relationen mellan de olika verktygen i kursen, så som Fouriertransformer/serier, laplace- och Z-transform och faltning, samt kunna använda dessa för att analysera signaler och LTI-system och tillämpa dem för att förflytta sig mellan tid- och frekvensdomänen och för att avgöra systemets beteende för godtycklig insignal.

  • beräkna och skissera frekvenssvar, amplitudkaraktäristik och faskaraktäristik för ett LTI-system utgående från en matematisk beskrivning av systemet i form av en differentialekvation, pol-nollställediagram, impulssvar, eller systemfunktion.

  • demonstrera en förståelse för relationen mellan olika systembeskrivningar, så som blockschema, differential-/differensekvationer, impulssvar, frekvenssvar och systemets överföringsfunktion, genom att visa hur man förflyttar sig mellan dessa samt genom att använda dem (beskrivningarna) för att dra slutsatser om vilka egenskaper systemet har.

  • använda digitala verktyg, så som Diskret Fouriertransform, för att analysera och behandla samplade tidskontinuerliga signaler och tidsdiskreta signaler och förstå viktiga aspekter för att kunna göra detta, så som vikning, samplingsteoremet och koppling mellan frekvensensspektrumet hos den samplade signalen och den tidskontinuerliga signalen.

  • kombinera ovanstående kunskaper och färdigheter och använda dem för att lösa nya och obekanta frågeställningar.

Innehåll

Fourierserier, Laplacetransform, Fouriertransform, z-transform, något om distributioner, impulssvar, faltning, tidskontinuerliga och tidsdiskreta LTI-filter, stabilitet, frekvenssvar, samplingsteoremet, differensekvationer. Egenskaper hos och klassificering av signaler och system. Samband mellan olika beskrivningsformer av linjära system. Syntes och realisering av analoga och digitala filter.

Organisation

Föreläsningar, räkneövningar och datorövningar med Matlab. Skriftlig tentamen.

Litteratur

Se kurshemsidan.

Examination inklusive obligatoriska moment

Skriftlig tentamen och godkända laborationer.


Publicerad: to 02 sep 2010. Ändrad: må 16 jul 2018