Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​

Kursplan för

Läsår
EEK140 - Elteknik  
Electric power engineering
 
Kursplanen fastställd 2016-02-10 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TKELT
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Elektroteknik
Institution: 32 - ELEKTROTEKNIK


Undervisningsspråk: Svenska
Sökbar för utbytesstudenter: Nej
Blockschema: D+

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0198 Tentamen 3,7hp Betygskala: TH   3,7hp   16 Jan 2019 em SB   25 Apr 2019 em M   27 Aug 2019 em SB_MU  
0298 Konstruktionsövning + lab 3,8hp Betygskala: TH   3,8hp    

I program

TKELT ELEKTROTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (obligatoriskt valbar)

Examinator:

Thomas Hammarström


  Gå till kurshemsida

Behörighet:

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Kursspecifika förkunskaper

Kretsteori, växelströms- och likströmskretsar, passiva komponenter och halvledarkomponenter, jw-metoden och komplexa tal. Rekommenderade förkunskapsgrundande kurser är Kretsanalys (EMI083, EMI084) och Inledande matematik (TMV156/TMV157) eller motsvarande.

Syfte

Kursen syftar till att ge den nödvändiga baskunskap i elkraftteknik som är viktig för alla elektroingenjörer. Målet med kursen är att deltagarna skall kunna förstå grundprinciper för elkraftkomponenter och system samt känna till möjligheter och begränsningar hos dem. Dessutom skall deltagarna känna till viktiga begrepp och beräkningsmetoder. Kursen har sin huvudsakliga inriktning på normaldrift och stationärtillstånd.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

1. Utföra beräkningar på: Trefassystemet, aktiv-/reaktiv-effekt, faskompensering, spänningsfall, överföring på kablar och ledningar.
- Beskriva: Elkraftsystemets struktur, frekvensreglering, spänningsreglering. Kablars och ledningars egenskaper.
2. Utföra beräkningar på: Transformatorns ekvivalenta schema, spänningsfall, förluster, trefaskopplingar, sparkopplad transformator. Tillämpa: Impedanstransformering.
- Förklara: Transformatorns funktionssätt.
3. Utföra beräkningar på: Asynkronmaskinen: momentkurva, ekv. schema, start, tomgång, belastningspunkt, nätpåverkan, frekvensomriktardrift.
- Förklara: Asynkronmaskinens uppbyggnad och verkningssätt, startmetoder, enfas asynkronmotor.
4. Utföra beräkningar på: Likströmmaskinen: ekv. schema, vridmoment, varvtalsreglering, belastningspunkt, nätpåverkan.
- Förklara: Likströmsmaskinens uppbyggnad och verkningssätt, allströmsmotorn.
5. Förklara: Synkrongeneratorns funktion och användning.
6. Utföra beräkningar på: Diodlikriktare enfas/trefas, likspänningsomriktare, spänningars och strömmars tidsfunktioner.
- Förklara: Grundprinciper, komponenter, övertoner, användningsområden, strömriktare, PWM.
7. Utföra beräkningar: Trefaskortslutningar.
- Beskriva: Kortslutningsteori.
8. Beskriva: Elektrisk dimensionering.
9. Utföra: Person- och anläggningssäker laboration inom elkraftsområdet.
- Tillämpa: Aktuella delar av elsäkerhetsföreskrifter. Förklara: Elrisker, säkringar, jordning, jordfelsbrytare. 
10. Genomföra: Projektarbete i en mindre grupp utgående från givna förutsättningar.

Innehåll

1. Elektriska kraftsystem: Energiförsörjning med tonvikt på elenergi. Elkraftnätets struktur och uppbyggnad. Trefassystemet, aktiv och reaktiv effekt, spänningsfall, överföringskapacitet, faskompensering.
2. Komponenter i kraftsystemet: Ledningar och kablar, induktans och kapacitans. Isolations- och ledarmaterial. Högspänd likströmsöverföring. Transformatorn: verkningssätt, beräkningsmodeller, spänningsfall, förluster, kopplingssätt, sparkopplad transformator, användningsområden.
3. Elektriska maskiner: Asynkronmaskinen: verkningssätt, modeller, driftegenskaper, start och varvtalsreglering samt olika små asynkronmaskiner. Likströmsmaskinen: verkningssätt, modeller och varvtals-/momentreglering. Känna till några andra maskintyper.
4. Kraftelektronik: Grundprinciper, komponenter, glättning, pulsbreddsmodulation, omriktartyper, användningsområden och övertoner. Beräkningar på diodlikriktare och likspänningsomriktare.
5. Elsäkerhet: Skydd av personer och elanläggningar.

Organisation

Kursens har fyra moment, föreläsningar, övningsräkningar,  inlämningsuppgifter och tre laborationer. Grunder, beräkningsmetoder och problemlösning testas på tentan. Inlämningsuppgifterna är omfattande och kräver analysförmåga samt djupare förståelse av kursstoffet. Laborationerna ger praktisk erfarenhet och förståelse för elsäkert arbete och elmaskiner.

Litteratur

Kompendium och exempelsamling.

Examination inklusive obligatoriska moment

En skriftlig tentamen samt betygssättning av inlämningsuppgifterna. Betyget på inlämningsuppgifterna sätts efter ett kort muntligt förhör av varje teknolog. Kursbetyget vägs samman av tentabetyg och betyg på inlämningsuppgifterna.


Publicerad: fr 24 apr 2020.