Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

Kursplan för

Läsår
KMB056 - Molekylär bioteknik  
Molecular biotechnology
 
Kursplanen fastställd 2016-02-15 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TKBIO
13,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Bioteknik
Institution: 28 - BIOLOGI OCH BIOTEKNIK


Undervisningsspråk: Svenska
Sökbar för utbytesstudenter: Nej

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0106 Tentamen 9,0hp Betygskala: TH   9,0hp   30 Okt 2018 em SB   09 Jan 2019 em SB   21 Aug 2019 fm M  
0206 Laboration 4,5hp Betygskala: UG   4,5hp    

I program

TKBIO BIOTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (obligatorisk)

Examinator:

Joakim Norbeck

Ersätter

KMB055   Molekylär bioteknik


 

Behörighet:

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Kursspecifika förkunskaper

Grundläggande kemi, matematik, cell- och molekylärbiologi.

Syfte

Kursen syftar till att ge teknologen en översikt av de metoder som används inom modern molekylärbiologi och enzymteknologi, samt för studier av RNA och protein. Samverkan mellan teori och praktik spelar en central roll i kursen. Kursen syftar också till att integrera och applicera kunskaper från andra kurser i bioteknikprogrammet.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Efter fullgjord kurs ska teknologen ha en förståelse för, samt förmågan att tillämpa, de tekniker och metoder som presenteras i föreläsningsform samt i det laborativa arbetet (se vidare under "innehåll").

Innehåll

Föreläsningarna vilka ligger till grund för den skriftliga tentamen behandlar i huvudsak tekniker för att studera och manipulera DNA, RNA och protein. Dessutom behandlas enzymers funktion och användning i ett teknologiskt perspektiv. De tekniker som presenteras är i huvudsak: grundläggande metoder för manipulering och analys av DNA, PCR-reaktionen, plasmider, metoder för att förändra DNA sekvenser (på plasmid och i kromosomalt DNA), hybridiseringstekniker (Southern/Northern blotting, microarrays), RNAi, Gelbaserade protein-analys-metoder, antikroppar, mass-spektrometri, protein-arrays, affinitetsrening, databaser, homologisökning/BLAST, manipulering arvsmassan hos mammalier och växter. Basal enzymkinetik kommer att repeteras kort och dess betydelse för design av teknisk enzymanvändning kommer att belysas. Immobilisering, samt val av enzymer för givna tillämpningar och vidareutveckling av dessa enzym kommer att behandlas. Olika tekniska användningsområden kommer att genomgås. En föreläsningsserie efter tentamen ger en översikt av odling av celler från flercelliga eukaryoter, stamceller, proteinrenings-strategier, strukturbestämning (röntgenkristallografi och NMR). Dessutom ges i denna del en presentation av aktuell forskning inom Systembiologi, Kemisk Biologi samt Industriell bioteknik. Laborationsdelen innehåller (I) en kloning och mutagenes-laboration samt (II) en uppföljande del där muterade proteiner renas partiellt samt karaktäriseras med avseende på kinetik. Integrationen mellan teoretiska och laborativa moment sker genom att teknologen själv skriver laborationshandledning till det första momentet på laborationsdelen.

Organisation

Kursen innehåller en föreläsningsdel vilken tenteras i slutet av läsperiod 1 (dessa föreläsningar är ej obligatoriska). Dessutom ges en föreläsnings-serie i läsperiod 2 där närvaron är obligatorisk på 80% av tillfällena. Kursen innehåller också två laborationer samt ett projektarbete, deltagande i dessa är obligatoriskt.

Litteratur

Kurslitteratur kommer att meddelas via kursens hemsida

Examination inklusive obligatoriska moment

Skriftlig tentamen efter läsperiod 1. För godkänd kurs krävs godkänd laborationskurs samt godkänt projektarbete


Publicerad: må 16 jul 2018.