Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​

Kursplan för

Läsår
KAM010 - Analytisk kemi  
Analytical chemistry
 
Kursplanen fastställd 2015-02-09 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TKKMT
4,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Kemiteknik
Institution: 21 - KEMI OCH KEMITEKNIK


Undervisningsspråk: Svenska
Sökbar för utbytesstudenter: Nej
Blockschema: A+

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0193 Tentamen 4,5hp Betygskala: TH   4,5hp   31 Okt 2018 fm M   07 Jan 2019 fm SB   23 Aug 2019 fm M  

I program

TKKMT KEMITEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (obligatorisk)

Examinator:

Ann-Sofie Cans


Behörighet:

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Kursspecifika förkunskaper

Fysikalisk kemi. Det är rekommenderat att ha läst oorganisk och organisk kemi.

Syfte

Kursen avser att ge grundläggande kunskaper om analytisk-kemisk nomenklatur, metodik, instrumentering och databehandling med tonvikt på i industrin vanligt förekommande tillämpningar.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  • använda de vanligaste instrumenten inom kemisk analys och det förfarande som används för att lösa problem i kemisk analys.
  • använda sina grundläggande kunskaper i analytisk kemi för att snabbt lära sig och hantera andra tekniker inom analytisk kemi

Innehåll

Analytisk nomenklatur, begreppen riktighet, precision, känslighet, detektionsgräns och dynamiskt område. Validering av analysmetoder.

Elektroanalytiska metoder: pH- och andra jon-selektiva mätningar, elektrokemiska spårelement-bestämningar. Atomspektroskopiska analys-metoder: flamemissionsspektroskopi, atomspektroskopiteknik.

Molekylspektroskopiska analysmetoder: ultraviolett och synligt ljus- (UV-VIS-), near infrared- (NIR-) och fluorescensmätningar, inklusive laserbaserade tekniker.

Analytiska separationstekniker: gas-, vätske- och jonkromatografi, superkritisk kromatografi, kapillärelektrofores. Detekteringstekniker, inklusive massspektroskopi.

Obligatoriska laborationer täcker delar av ovan beskrivet kursinnehåll med tillämpningar inom kvalitetskontroll, miljöanalys och bioanalys.

Organisation

Föreläsningar, laborationer

Litteratur

Quantitative Chemical Analysis. 7 eller 8  ed. D. Harris

Examination inklusive obligatoriska moment

Skriftlig tentamen. För slutbetyg krävs också godkända laborationer.


Publicerad: fr 24 apr 2020.