Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
LKT032 - Allmän och oorganisk kemi  
General and inorganic chemistry
 
Kursplanen fastställd 2016-02-15 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TIKEL
12,0 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Kemiteknik
Institution: 21 - KEMI OCH KEMITEKNIK


Undervisningsspråk: Svenska
Sökbar för utbytesstudenter: Nej

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0103 Tentamen 6,0 hp Betygskala: TH   6,0 hp   02 Nov 2018 fm SB   07 Jan 2019 fm M   19 Aug 2019 fm M  
0203 Laboration 6,0 hp Betygskala: UG   6,0 hp    

I program

TIKEL KEMITEKNIK, HÖGSKOLEINGENJÖR, Årskurs 1 (obligatorisk)

Examinator:

Ulf Jäglid


Behörighet:

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Kursspecifika förkunskaper

Gymnasieskolans kurs Kemi A.

Syfte

Kursen skall ge förstärkta och fördjupade kunskaper om grundläggande begrepp och samband inom allmän och oorganisk kemi. Studenterna skall få träning i laborativt arbete, som skall ge en god grund för fortsatt praktiskt arbetet i kemi och kemitekniska ämnen.
Inledningsvis ska kursen ge en inblick i en kemiingenjörs yrkesroll samt göra studenten förtrogen med studiemiljön och de möjligheter och krav som högskolestudier ställer.

Kursen skall ge elementära kunskaper om atomens uppbyggnad, den kemiska bindningens teori, det periodiska systemets struktur, de allmänna lagarna för kemiska omsättningar, oorganiska reaktioner och molekylers och fasta ämnens struktur. Det laborativa arbetet skall ge träning i praktiskt arbete och lägga en grund till ett gott säkerhetstänkande vid kemiskt arbete. Laborationerna skall också ge träning i ansvarstagande, planering, instruktion och kommunikation.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- Förstå och redogöra för grundläggande kemiska begrepp och teorier samt att beskriva och reflektera över de begränsningar och antaganden under vilka dessa gäller.
- Visa god förmåga att självständigt utföra laborativt arbete.
- Uppvisa ett gott säkerhetstänkande vid kemiskt arbete.
- Visa grundläggande förståelse för ingenjörens yrkesroll.

Innehåll

Kursen är indelad i en teoridel (6 hp) samt en laborationskurs (6 hp). Teoridelen består av föreläsningar och övningar som behandlar

 • Nomenklatur
 • Reaktionsformler
 • Stökiometri och gaslagar
 • Allmän kemisk jämviktslära: Syror/baser, titreringar, buffertar
 • Atomens uppbyggnad
 • Kemiska bindningar
 • Molekylstruktur
 • Kemisk termodynamik: Entalpier och Gibbs fria energi
 • Deskriptiv oorganisk kemi: s-blocket, p-blocket och d-blocket
  Fasta tillståndets kemi: Metallstrukturer och grundstrukturer för enkla salter.

I den teoretiska delen av kursen ingår också ett grupparbete om p-blockets kemi som redovisas muntligen samt en datorintroduktion.

Den praktiska delen startar med brandövning. Den fortsätter sedan med laborationer som tar upp olika säkerhetsaspekter vid kemiskt laboratoriearbete. Detta följs av moment som tar upp grundläggande laboratoriekunskap såsom praktiskt handhavande av laboratorieutrustning, beredning och ställning av lösningar. Kursen innefattar också laborationer som behandlar kvantitativ analys, titrering och oorganisk reaktionslära.

Under kursen förekommer aktiviteter som rör näringslivssamverkan.


Organisation

I kursen ingår lektioner och laborationer.

Litteratur

P. Atkins, Chemical Principles, W.H. Freeman & Co

J.W. Zubrick, The Organic Chem Lab Survival Manual, A Student s Guide to Techniques, Wiley

G. Aylward, T. Findlay, SI Chemical Data, Wiley

Examination inklusive obligatoriska moment

Den skriftliga examinationen består av teoriuppgifter och beräkningsuppgifter där betyget 3, 4 och 5 ges på godkänt resultat. I laborationskursen ingår moment som varje student utför enskilt. För att erhålla godkänt på laborationskursen krävs godkända laborationsrapporter och godkänt deltagande. För slutbetyg på kursen, som ges i skala 3, 4 och 5, krävs även närvaro på brandövning, studiebesök på företag, datorintroduktion och vissa andra moment, vilka framgår av det material som delas ut vid kursstart.


Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.