Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
FFY616 - Elektrisk mätteknik och vågfysik  
Electrical measurement techniques and wave physics
 
Kursplanen fastställd 2016-02-18 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TKKEF
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Elektroteknik, Teknisk fysik
Institution: 59 - MIKROTEKNOLOGI OCH NANOVETENSKAP


Undervisningsspråk: Svenska
Sökbar för utbytesstudenter: Nej

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0111 Tentamen 4,5 hp Betygskala: TH   4,5 hp   17 Jan 2019 fm H   24 Apr 2019 fm M   23 Aug 2019 fm M  
0211 Laboration 3,0 hp Betygskala: UG   3,0 hp    

I program

TKKEF KEMITEKNIK MED FYSIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 2 (obligatorisk)

Examinator:

Elsebeth Schröder

Ersätter

FFY615   Elektrisk mätteknik och vågfysik


Behörighet:

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Kursspecifika förkunskaper

Kunna göra beräkningar med komplexa tal, vektorer, serier och differentialekvationer.

Syfte

Övergripande syftet är att ge kunskap om elektriska fenomen och vågfenomen och om deras tillämpning och förekomst i tekniska system och i naturen.

Mera specifikt är syftet att:

  • ge praktisk träning i att arbeta med elektriska kretsar
  • ge teoretisk insikt om elektriska kretsars funktion och uppbyggnad
  • ge kunskap om mekaniska och elektromagnetiska vågors egenskaper, utbredning och interaktion med materia.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  • göra beräkningar på enkla likströms- och växelströmskretsar
  • koppla upp och utföra mätningar på likströms-, växelströms- och halvledarkretsar
  • analysera och göra beräkningar på dämpade, tvungna och kopplade svängningsrörelser
  • göra beräkningar på mekaniska och elektromagnetiska vågors egenskaper, utbredning, reflektion och interferens
  • beskriva elektromagnetiska fält och göra enkla beräkningar relaterade till Maxwells ekvationer
  • beskriva vågbegreppets användning i kvantfysiken

Innehåll

Elektriska mättekniken: Lagar, begrepp och beräkningar för likströms-, växelströms- och halvledarkretsar. Laborationer om likströms-, växelströms- och halvledarkretsar. Elektriska och magnetiska fält.

Vågfysiken: Fri, dämpad, tvungen och kopplad svängningsrörelse. Mekaniska vågors utbredning. Elektromagnetiska vågors egenskaper och utbredning. Vågfenomenen interferens och diffraktion med tillämpningar.

Organisation

Föreläsningar och övningar. Fyra halvdagslaborationer i elektrisk mätteknik.

Litteratur

Kursen bygger på läroböcker i elektricitetslära och vågfysik (titler anges på kurshemsidan några veckor innan kursstart) samt institutionsmaterial och
Lab PM som hämtas från kurshemsidan.

Det rekommenderas att ha tillgång till de två böckerna Physics Handbook for Science and Engineering (Nordling and Österman, Studentlitteratur, ISBN 9144044534) och Mathematics Handbook for Science and Engineering [även kallad "Beta"] (Råde and Westergren, Studentlitteratur, ISBN 9144031092) i ny eller äldre utgåva under kursen och vid den avslutande tentamen.

Examination inklusive obligatoriska moment

Kursmomentet om elektrisk mätteknik examineras genom en obligatorisk dugga efter ca 3 veckor av kursen och genom deltagande i laborationer. Resterande delen av kursen, om vågfysik, examineras genom avslutande skriftlig tentamen med beräkningar och teorifrågor.


Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.