Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

Kursplan för

Läsår
TIF100 - Tillämpad kvantfysik  
Applied quantum physics
 
Kursplanen fastställd 2017-02-21 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TKTFY
4,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Teknisk fysik
Institution: 16 - FYSIK


Undervisningsspråk: Svenska
Sökbar för utbytesstudenter: Nej
Blockschema: B+

Kursmoment   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0106 Projekt 4,5hp Betygskala: TH   4,5hp    

I program

TKTFY TEKNISK FYSIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (obligatorisk)

Examinator:

Henrik Grönbeck


 

Behörighet:

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Kursspecifika förkunskaper

Förkunskaper motsvarande kvantfysikkursen
(FUF040) och grundläggande matematik- och mekanikkurser.

Syfte

I denna kurs, som är en fortsättning av kvantfysikkursen i läsperiod 1
(FUF040), tillämpas kvantfysiken på elementära fenomen, och
kvantfysikens roll identifieras för den tekniska fysiken, inklusive
högteknologiska tillämpningar. Kvantfysikens förverkligande i ett antal
naturliga och artificiella system uppmärksammas i räkneuppgifter och
projektarbeten.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- beräkna energinivåer för kvantfysikaliska
modellsystem, där approximationsmetoder måste användas.
- undersöka tidsberoende system.
- beskriva tankekedjan mellan schrödingerekvationen och uppbyggnadsreglerna för grundämnenas
periodiska system. - beskriva kemisk binding utefrån kvantmekaniska principer.
- få viss erfarenhet i att välja lämplig modell och approximation för
hantering av konkreta kvantfysikaliska system.

Innehåll

Denna kurs är en fortsättning av kvantfysikkursen i läsperiod 1 (FUF040) .
- Kvantfysiken tillämpas på elementära problem.
- Olika kopplingar av frihetsgrader i flerelektron-atomer diskuteras (spinn-ban koppling, finstruktur, Pauliprincipen, termsuppspaltningar)
- Det periodiska systemet och grundämnens elektronstruktur studeras
- Approximationsmetoder för flerelektronsystem samt tidsberoende störningsräkning introduceras och användas
- Molekylfysik introduceras (bindningstyper, molekylorbitaler, tvåatomiga molekyler, molekylspektra, dynamik)
- Kvantfysikens roll för den tekniska fysiken, inklusive tillämpningar diskuteras.

Organisation

Kursen har föreläsningar och räkneövningar varje vecka. Kursen har en obligatorisk laboration.

Litteratur

"Introduction to Quantum Mechanics" av David J. Griffiths

Examination inklusive obligatoriska moment

Kunskaper, insikt, problemlösningsförmåga samt informationsinhämtning prövas. Examination sker genom inlämningsuppgifter, laboration och tentamen.


Publicerad: to 02 sep 2010. Ändrad: må 16 jul 2018