Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​

Kursplan för

Läsår
FUF040 - Kvantfysik  
Quantum physics
 
Kursplanen fastställd 2013-02-20 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TKTFY
6,0 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Kemiteknik med fysik, Teknisk fysik
Institution: 16 - FYSIK


Undervisningsspråk: Svenska
Sökbar för utbytesstudenter: Nej
Blockschema: C

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0106 Inlämningsuppgift 6,0hp Betygskala: TH   6,0hp    

I program

TKKEF KEMITEKNIK MED FYSIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (obligatorisk)
TKTFY TEKNISK FYSIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (obligatorisk)

Examinator:

Mattias Marklund


Behörighet:

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Kursspecifika förkunskaper

Tidigare kurser i matematik, mekanik och fysik.

Syfte

Denna första kurs, i ett block om två, avser att få deltagaren att inse den experimentella nödvändigheten av partikel-våg-dualismen och av en kvantiserad beskrivning av materia och strålning, att bekanta sig med och använda grundläggande kvantmekaniska begrepp, storheter och metoder, att lösa modellproblem, att beskriva och tillämpa modellutveckling som ett växelspel mellan experiment och teori, att dra viktiga konsekvenser av den kvantmekaniska beskrivningen och tillämpa kvantfysiken på elementära fenomen, samt att identifiera kvantfysikens roll för den tekniska fysiken, inklusive högteknologiska tillämpningar. Kvantfysikens förverkligande i ett antal naturliga och artificiella system uppmärksammas i räkneuppgifter och projektarbete.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 



 • Redogöra för kvantfysikens grundläggande principer.

 • Förstå vissa specifikt kvantfysikaliska fenomen såsom sammanflätning, osäkerhetsrelationen och tunneleffekt.

 • Tillämpa den allmänna kvantformalismen på vissa viktiga system såsom fotonpolarisation, elektronspinn, den harmoniska oscillatorn, endimensionella potentialproblem och centralkraftspotentialer, i synnerhet Coulomb-potentialen.

 • Använda störningsteori för att analysera mer allmänna system.


 



Innehåll

 



 1. Lite historia

 2. Några (tanke)experiment

 3. Kvanttillstånd

 4. Mätningar

 5. Symmetrier och observabler

 6. Sammanflätning

 7. Schrödinger-ekvationen

 8. Den harmoniska oscillatorn

 9. Translationer

 10. Oändlig volym

 11. Partikelrörelse i potentialfält

 12. Centralrörelse

 13. Rotationer

 14. Coulomb-potentialen

 15. Störningsteori


 

Organisation

Föreläsningar, räkneövningar.

Litteratur

"Introduction to Quantum Mechanics" av David J. Griffiths

Examination inklusive obligatoriska moment

Inlämningsuppgifter, obligatorisk dugga, muntlig tentamen.


Publicerad: fr 24 apr 2020.