Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
TEK421 - Operations planning and control  
Operations planning and control
 
Kursplanen fastställd 2018-02-21 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPSCM
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Industriell ekonomi
Institution: 45 - TEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION

Kursen är enbart öppen för studenter som har kursen i sin programplan och för utbytesstudenter. Andra sökande bör uppfylla förkunskaper
Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter: Ja
Blockschema: C
Minsta antal deltagare: 10

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0116 Tentamen 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp   19 Mar 2019 fm SB   10 Jun 2019 em SB_MU   27 Aug 2019 em SB_MU  

I program

MPSCM SUPPLY CHAIN MANAGEMENT, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (obligatorisk)

Examinator:

Patrik Jonsson

Ersätter

TEK420   Operations planning and control


Behörighet:


För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Kursen är obligatorisk för studenter på mastersprogrammet Supply Chain Management. Andra elever kan godtas i månav plats. Som ett minimum bör sökande ha läst kurser inom följande områden:
(i) Företagsekonomi (minst 7,5 hp),
(ii) Verksamhetsstyrning (minst 7,5 hp), och
(iii) Flödesekonomi (supply chain management)(minst 15 hp)

Syfte

Det övergripande målet med kursen är att kritiskt analysera och utvärdera de vanligaste metoderna och processerna inom produktionslogistik och att kunna använda dessa i företagsspecifikasituationer så att effektivitet och prestationsförmåga premieras. Kursen ger således djupa kunskaper kring design och praktisk användning av metoder och processer för styrning av materialflöden och produktionsprocesser i tillverkande företag.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- Beskriva de vitala delarna i den planeringsstruktur som ofta används inom företag och som utgör referensmodell i kursen (MRPII)
- Definiera grunddata för produktionslogistik, planeringsparametrar och planeringsvariabler
- Kunna beskriva och jämförade vanligaste metoderna inom prognostisering, kundorderprocesser, sälj och verksamhetsplanering, huvudplanering, materialplanering och verkstadsplanering
- Analysera och kategorisera företagsspecifika planeringsmiljöer
- Analysera och föreslå hur man på ett lämpligt sätt bör designa och använda metoder och processer inom produktionslogistik i specifika planeringsmiljöer

Innehåll

Kursen utgår från perspektivet ¿produktionsnätverk¿ där en eller flera produktionsanläggningar ingår. Det handlar med andra ord om planering och styrning av materialflöden och produktionsresurser i ett enskilt företag såväl som i ett produktionsnätverk bestående av flera produktionsanläggningar. Kursen innehåller föreläsningar och övningar och täcker följande områden:
- Förutsättningar för produktionslogistik
- Grunddata, planeringsparametrar och planeringsvariabler
- Planeringsmiljö
- Prognostisering
- Kundorderprocesser
- Sälj och verksamhetsplanering
- Huvudplanering
- Materialplanering
- Kapacitetsplanering
- Verkstadsplanering

Organisation

Produktionslogistik studeras konceptuell och kvantitativt. I linje med de pedagogiska målen för hela mastersprogrammet innehåller kursen en blandning av praktiska och teoretiska moment, föreläsningar, gästföreläsningar från industrin, fallstudier och seminarier. Specifikt för denna kurs, jämfört med andra kurser i mastersprogrammet, är att den sätter stor vikt vid att lösa kvantitativa problem.

Litteratur

Lärobok och tidskriftsartiklar. Den aktuellalistan på kurslitteratur kommer att läggas upp på kursens webbsida väl före kursstart.

Examination inklusive obligatoriska moment

Skriftlig tentamen såväl som grupp baserade- och individuella inlämningsuppgifter och övningar.


Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.