Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

Kursplan för

Läsår
KBT201 - Produkter och processer i ett hållbart samhälle  
Products and processes in a sustainable society
 
Kursplanen fastställd 2016-02-19 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TKKMT
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Energi- och miljöteknologi
Institution: 21 - KEMI OCH KEMITEKNIK


Undervisningsspråk: Svenska
Sökbar för utbytesstudenter: Nej
Blockschema: A

Kursmoment   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0116 Projekt 3,0hp Betygskala: UG   3,0hp    
0216 Tentamen 4,5hp Betygskala: TH   4,5hp   20 Mar 2019 fm M   12 Jun 2019 em M   27 Aug 2019 em SB_M  

I program

TKKMT KEMITEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (obligatorisk)
TIKEL KEMITEKNIK, HÖGSKOLEINGENJÖR, Årskurs 3 (valbar)

Examinator:

Tuve Mattsson

Ersätter

KBT200   Produkter och processer i ett hållbart samhälle

Tema:

Miljö och hållbar utveckling 7,5 hp


 

Behörighet:

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Kursspecifika förkunskaper

Grundläggande kemi, kemiteknik och kemisk miljövetenskap.

Syfte

Kursen avser att ge redskap för hantering av kedjan funktion - produkt - process i ett hållbarhetsperspektiv och har ett focus på utformning av processtekniska lösningar, guidad av ekonomiska, social och miljömässiga hänsyn. En utgångspunkt för kursen är kemiska ämnen i produkter och deras respektive produktionskedjor, och ämnenas spridning och effekter i den omgivande miljön under produktens livscykel.

Grundläggande principer för "Green Chemistry" och "Green Engineering", grunderna för processmodellering och processoptimering samt livscykelanalys och miljöriskanalys utgör viktiga kursinslag. En viktig del kommer att vara att ta fram relevanta processdata för livscykelutvärdering, vilket kopplar samman kursdelarna.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Efter avslutad kurs så skall studenten kunna:

 1. Förstå principerna bakom Green Chemistry och Green Engineering och kunna tillämpa dessa i utformningen av en process. De ska kunna använda dessa principer som bas för att göra utvärderingar av produktval, syntesväg och processdesign.
 2. Kritiskt granska och utvärdera processer med avseende på såväl produktens funktionalitet som processens och produktens hållbarhetsaspekter och miljöpåverkan.
 3. Använda beräkningsmetoder för processverkningsgrad (material, energi) samt ekonomisk analys för att utvärdera en process. I detta ingår att studenterna ska kunna använda sig av processberäkningsprogram för estimering av processdata.
 4. Redogöra för olika bioraffinaderikoncept och hur dessa skiljer sig med avseende på råmaterial, process och produkt, samt kunna diskutera hur dessa skillnader påverkar olika hållbarhetsaspekter.
 5. Utföra en enkel livscykelanalys (LCA) inkluderande allokering.
 6. Välja lämpliga energiomvandlingskedjor vid beräkningar av energiflöden i LCA-studier.
 7. Redogöra övergripande för de huvudsakliga ekonomiska styrmedel som påverkar industrins val av energislag och processteg.

Innehåll

Under ett antal år har det skett en förändring av tyngdpunkten i miljöproblematiken. Tidigare var diskussionen starkt koncentrerad till utsläpp i samband med produktion, särskilt för den kemiska industrin. I dag diskuteras utgående från ett livscykelperspektiv. Globala frågor som klimatförändringar står ofta i centrum, men regionala och lokala miljöfrågor är fortfarande mycket viktiga. Inom det kemiska området har man angripit miljöproblematiken på olika sätt. Ett är det som kallas Green Chemistry, metoder för att minimera både råvaruåtgång och bildning av toxiska biprodukter och omfattar såväl principer för syntes som tekniska lösningar. Kursen är fokuserad på kemiska produkters och processers miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv.

Kursmoment:

 • Råvaror: Förnyelsebara - icke förnyelsebara
 • "Green Chemistry" & "Green Engineering" - Grundläggande principer
 • Grunderna för kemikaliers inverkan på miljö och miljöriskanalys
 • Produktval/funktionalitet/hållbarhetsaspekter
 • Utvärdering av olika syntesvägar
 • Processverkningsgrad (material, energi och ekonomi) samt dess påverkan på miljön
 • Användande av processberäkningsprogram för estimering av processdata
 • Grundläggande livscykelanalys, enkla tillämpningar med viss fördjupning inom energiområdet

Organisation

Kursen består av föreläsningar, övningar samt projekt/inlämningsuppgifter.

Litteratur

Product & Process Design Principles: Synthesis, Analysis & Evaluation, 3rd Ed., International Student Edition, W. D. Seider, J.D. Seader, D. R. Lewin & S. Widagdo, Wiley, 2009

Livscykelanalys - en metod för miljöbedömning av produkter och tjänster, C.J. Rydh, M. Lindahl & J. Tingström, Studentlitteratur, 2002

Introductory Chemical Engineering Thermodynamics (2nd Edition), J.R. Elliott & C. T. Lira, Prentice-Hall, 2012

Kompletterade material

Examination inklusive obligatoriska moment

Skriftlig tentamen samt obligatoriska inlämningsuppgifter/projekt.


Publicerad: to 02 sep 2010. Ändrad: må 16 jul 2018