Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

Kursplan för

Läsår
KKM051 - Kemisk miljövetenskap  
Chemical environmental science
 
Kursplanen fastställd 2018-02-16 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TKKMT
4,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Energi- och miljöteknologi, Kemiteknik
Institution: 45 - TEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION


Undervisningsspråk: Svenska
Sökbar för utbytesstudenter: Nej
Blockschema: B

Kursmoment   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0194 Tentamen 4,5hp Betygskala: TH   4,5hp   14 Jan 2019 fm H   25 Apr 2019 fm M   23 Aug 2019 em J

I program

TKKMT KEMITEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (obligatorisk)

Examinator:

Gregory Peters

Tema:

Miljö och hållbar utveckling 4,5 hp


 

Behörighet:

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Kursspecifika förkunskaper

Grundläggande kemi.

Syfte

Kursen syftar till att ge ekologiskt och toxikologiskt baserade kunskaper om kemisk miljö, kemiska miljöproblem, miljöskydd och miljömål.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  1. beskriva trender för och mekanismer bakom regionala och globala miljöproblem
  2. beskriva olika andra former av mänsklig påverkan på ekologiska system
  3. beskriva riskbedömningsprocessen för hälsorisker och miljörisker, spridningsmodeller för utsläpp, samt utföra enkla kvantitativa riskbedömningar
  4. beskriva miljöbedömningsprocesser, som t.ex. livscykelanalys
  5. beskriva hur olika styrmedel och ledningssystem används i hållbarhetssyfte på företags‐, riks‐ och EU‐nivå 
  6. tillämpa och diskutera olika etiska  avvägningsprinciper i beslutsfattande och diskutera ingenjörens yrkesroll i relation till Hållbar utveckling

Innehåll

Följande moment ingår i kursen: ekologiska grunder, biogeokemiska kretslopp, globala miljöproblem, eutrofiering, förenklade kemiska spridningsmodeller, olika typer av hälsofarliga ämnen, kvalitativa och kvantitativa riskbedömningsmetoder, hygieniska gränsvärden, energiresursanvändning, livscykelanalys, miljöledningssystem, miljömål, REACH, etik i beslutsfattande, ingenjörens roll.

Ett valfri projektarbete om riskbedömning erbjuds under kursen.

Organisation

Föreläsningar, övningar och projektarbete.

Litteratur

Föreläsnings- och övningsmaterialet utgör kursens innehåll. Ett litteraturkompendium finns för att stödja din kunskapsbildning.

Examination inklusive obligatoriska moment

Avslutande skriftlig tentamen. Betygsskala: u, 3, 4 och 5


Publicerad: to 02 sep 2010. Ändrad: må 16 jul 2018