Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
FTF140 - Termodynamik och statistisk mekanik
 
Kursplanen fastställd 2017-02-18 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TKTFY
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Teknisk fysik
Institution: 16 - FYSIK


Undervisningsspråk: Svenska
Blockschema: D+

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0195 Tentamen 7,5hp Betygskala: TH   7,5hp   26 Okt 2017 fm M,  19 Dec 2017 fm M,  28 Aug 2018 fm M

I program

TKTFY TEKNISK FYSIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (obligatorisk)

Examinator:

Professor  Göran WahnströmBehörighet:

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Kursspecifika förkunskaper

Klassisk mekanik och grundläggande kvantfysik. Flervariabelanalys. Sannolikhetslära och statistik.

Syfte

Kursen skall ge kunskaper om grundläggande termodynamiska relationer och statistiska fördelningslagar,
så att teknologen efter avslutad kurs kan tillämpa dessa lagar på enkla praktiska problem och även tillgodogöra sig ny teknisk och vetenskaplig information på området för att i framtiden kunna angripa mera komplicerade teknologiska problem.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • redogöra för energibegreppet i termodynamik samt särskilja begreppen energi, värme och arbete;

 • genomföra termodynamiska beräkningar för olika processer och förstå betydelsen av kvasistatiska processer;

 • redogöra för entropibegreppet baserat på en mikroskopisk beskrivning;

 • beräkna entropi och andra termodynamiska storheter utgående från en mikroskopisk beskrivning av enkla modellsystem;

 • förklara relationen mellan den statistiska mekanikens mikroskopiska beskrivning och den fenomenologiska termodynamiken;

 • redogöra för och tillämpa termodynamikens första och andra huvudsats för slutna och öppna system;

 • förklara begreppet fri energi och tillämpa detta i samband med termodynamisk jämvikt och tillgängligt arbete;

 • redogöra för grunderna vad gäller fasjämvikt, både i en- och två-komponentsystem;

 • redogöra för de grundläggande tillståndsfördelningarna i statistisk mekanik samt kunna använda dessa inom ett brett spektrum av tillämpningsområden;

 • redogöra för svartkroppsstrålning samt ställa upp samband för strålningsbalans;

 • redogöra för kvantstatistik och kunna tillämpa detta på ideala kvantgaser samt behärska begreppet tillståndstäthet;

 • tillgodogöra sig ny teknisk och vetenskaplig information inom området;

 • utveckla tillämpningar baserade på termodynamiska och statistiskt mekaniska principer inom tekniska och naturvetenskapliga områden.
 • Innehåll

  Termodynamiska grundbegrepp såsom termodynamisk jämvikt, reversibla och irreversibla processer, tillståndsfunktioner, samt värme och arbete. Statistisk beskrivning av mångpartikelsystem och begreppen multiplicitet och entropi. Termodynamikens huvudsatser. Tillämpning av termodynamiken på värmemotorer, kylskåp och värmepumpar. Termodynamiska potentialer, fria energier och kemisk potential. Fasjämvikt i en- och två-komponentsystem. Mikrokanonisk, kanonisk och stor kanonisk fördelning. Likafördelningslagen. Maxwells hastighetsfördelning. Tillämpningar på klassiska idealgaser, gittervibrationer, paramagnetism samt adsorptionsproblem. Fermi-Diracs och Bose-Einsteins fördelningslagar för ideala kvantgaser samt begreppet tillståndstäthet. Tillämpningar på elektroner i metaller och halvledare, stabilitet av stjärnor samt Bose-Einstein kondensation. Plancks fördelningslag, svartkroppsstrålning samt strålningsbalans tillämpat på jordens atmosfär.

  Organisation

  Undervisning ges i form av föreläsningar och räkneövningar. Dessa kompletteras av en obligatorisk experimentell laboration: Varmluftsmotorn.

  Litteratur

  Daniel V. Schroeder: An Introduction to Thermal Physics (Addison Wesley Longham, 2000).

  Examination

  Kursen avslutas med en skriftlig tentamen med uppgifter av framförallt problemlösningskaraktär. Denna kompletteras under kursens gång av två duggor som kan ge bonuspoäng till tentamen. Den experimentella laborationen är obligatorisk och ger inga bonuspoäng.


  Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.