Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
ARK560 - Genus och arkitektur
 
Kursplanen fastställd 2016-02-08 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TKARK
4,5 Poäng
Betygskala: UG - Underkänd, Godkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Arkitektur
Institution: 55 - ARKITEKTUR


Undervisningsspråk: Svenska

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0116 Inlämningsuppgift 4,5hp Betygskala: UG   4,5hp    

I program

TKATK ARKITEKTUR OCH TEKNIK, Årskurs 1 
TKATK ARKITEKTUR OCH TEKNIK, Årskurs 2 
TKATK ARKITEKTUR OCH TEKNIK, Årskurs 3 
TKARK ARKITEKTUR, Årskurs 2 
TKARK ARKITEKTUR, Årskurs 3 
TKARK ARKITEKTUR, Årskurs 1 

Examinator:

Univ lektor  Lena FalkhedenBehörighet:

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Syfte- ge verktyg för kritiska tolkningar av arkitektur ur feministiska och intersektionella perspektiv. Centrala frågeställningar i kursen är vem får ta plats i rummet; vilka kroppar tillåts; hur formar vi arkitektur och hur formar arkitektur oss.

- ge studenten möjlighet att utveckla metoder för att kritiskt analysera och ifrågasätta normerande föreställningar och uttryckssätt inom arkitekturen.

- introducera centrala genusteoretiska begrepp.Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Kunskap och förståelse

- definiera och förklara centrala teoretiska begrepp inom det genusvetenskapliga fältet

- definiera frågeställningar kring identitet och makt, dess koppling till arkitekturen, den egna utbildningssituationen och yrkeslivet

Färdigheter och förmågor

- analysera plats och rum utifrån genusvetenskapliga begrepp

- tillämpa förvärvad kunskap i framtida utbildningssituationer

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- formulera en egen ståndpunkt i förhållande till feministiska och intersektionella perspektiv

Innehåll

Under kursen kommer vi att studera den samtida feministiska och intersektionella teoribildningen, ur ett historiskt och samtida perspektiv, och undersöka hur byggda strukturer förhåller sig till den. Teorier om urbana förändringsprocesser introduceras och en övergripande bild av det genusvetenskapliga fältet och dess relation till den byggda miljön förmedlas. Begrepp som genus, makt, funktionalitet, identitet, sexualitet, heteronormativitet, etnicitet och klass i relation till arkitektur diskuteras. Kursen är uppbyggd kring en serie föreläsningar samt genom mötet med projekt och praktiker med normbrytande arbetssätt.

Organisation

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, workshops och filmvisningar.

Litteratur

Anges vid kursstart

Examination

Lärandemålen examineras genom inlämning av en skriven reflektion i essäform, samt aktivt deltagande vid föreläsningar och seminarier.


Publicerad: må 13 jul 2020.