Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
MMA151 - Konstruktionsprojekt marinteknik
 
Kursplanen fastställd 2015-02-15 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPNAV
15,0 Poäng
Betygskala: UG - Underkänd, Godkänd
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Maskinteknik, Sjöfartsteknik
Institution: 48 - SJÖFART OCH MARIN TEKNIK


Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter
Blockschema: B+
Minsta antal deltagare: 8
Max antal deltagare: 50

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0115 Projekt 15,0 hp Betygskala: UG   7,5 hp 7,5 hp    

I program

MPNAV MARIN TEKNIK, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (obligatorisk)

Examinator:

Universitetslektor  Per Hogström
Professor  Lars Larsson
Professor  Jonas Ringsberg


Ersätter

MMA150   Konstruktionsprojekt marinteknik


Behörighet:


För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Matematik (inklusive matematisk statistik, numerisk analys och flervariabelanalys), mekanik och hållfasthetslära, strömningsmekanik.

samt följande kurser, eller motsvarande:

MMA136 Fartygsgeometri och hydrostatik
MMA161 Fartygsmotstånd och hydrodynamiska beräkningsmetoder
MMA167 Marin konstruktionsteknik
SJO740 Marine propulsionssystem
SJO745 Våglaster och sjöegenskaper

Syfte

Syftet med kursen är att studenterna skall medverka i ett industrianknutet problemorienterat utvecklingsprojekt av ett fartyg eller en offshoreanläggning.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- Tillämpa sin kunskap, förståelse och förmåga att lösa problem i nya, obekanta områden inom en bredare kontext än Naval Architecture (fartygskonstruktion)
- Visa förmåga att delta i och bidra till en designprocess som en medlem av en projektgrupp
- Visa förmåga att tillämpa systemteknisk metod
- Visa förmåga att planera och genomföra en konstruktion av en komplex produkt som ett handelsfartyg eller en offshore-stuktur inom givna tidsramar
- Föreslå nya koncept och designlösningar som möter kundens krav, transportbehov och begränsningar
- Visa fördjupad kunskap om de metoder som krävs i designprocessen av en marin struktur
- Visa förmågan att muntligen och skriftligen klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa

Innehåll

Studentgruppen ställs inför att konstruera en verklig marin produkt med assistans från erfarna, ingenjörer yrkesverksamma inom industrin samt forskare och lärare från Chalmers. Den inledande designfasen som föregår ordern av ett nytt fartyg, följande kundens krav, inkluderas i projektet.

Organisation

Kursen är problemorienterad. Första delen består av föreläsningar och den senare delen av projektarbete med handledning från erfarna ingenjörer från industrin och lärare från Chalmers.

Litteratur

Kompendium, föreläsningspresentationer, forskningsartiklar samt klassregler.

Examination

Godkänd rapport och presentation.
Deltagande i mitt-terminsredovisning (Design review).
Deltagande i slutpresentation (Final presentation).
Aktivt deltagande i presentationen vid något av dessa tillfällen.
Frånvaro utan giltigt förfall vid design review kommer att följas upp av samtal med examinator samt eventuellt kompletterande inlämningsuppgift.
Frånvaro utan giltigt förfall vid slutpresentationen kommer att leda till underkännande i kursen.


Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.