Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
TDA540 - Objektorienterad programmering  
 
Kursplanen fastställd 2014-02-13 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TKAUT
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Automation och mekatronik
Institution: 37 - DATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK


Undervisningsspråk: Engelska

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0104 Tentamen 4,5hp Betygskala: TH   2,0hp 2,5hp   09 Jan 2017 em H,  12 Apr 2017 em SB,  24 Aug 2017 em M
0204 Laboration 3,0hp Betygskala: UG   1,5hp 1,5hp    

I program

TKAUT AUTOMATION OCH MEKATRONIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 1 (obligatorisk)

Examinator:

Docent  Carlo Furia A  Gå till kurshemsida

Behörighet:

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Kursspecifika förkunskaper

Allmän behörighet.

Syfte

Det objektorienterade synsättet har idag en mycket stark ställning när det gäller programutveckling. Program som är uppbyggda enligt detta synsätt, s.k. objektorienterade program, består av ett antal samverkande delar som kallas objekt. Objekten kapslar in data och erbjuder metoder för att bearbeta och/eller avläsa datan. Objekten beskrivs av s.k. klasser. Kursens syfte är att lära ut grundläggande principerna och tekniker för hur man konstruerar imperativa objektorienterade program.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- Behärska grundläggande imperativa konstruktioner.
- Förklara hur det objektorienterade synsättet tillämpas vid programutveckling.
- Givet en design kunna implementera ett litet objektorienterat program utifrån
genomgångna principer och tekniker. Med lite avses här dels storleken på programmet (3-5 egna klasser utöver givna eller befintliga standardklasser) dels den algoritmiska komplexiteten (enkla selektioner, iterationer, grundläggande sökning och sortering) samt enkla datastrukurer (listor).
- Redogöra för hur händelsestyrda program fungerar.
- Redogöra för felhantering, strömmar och filer.
- Redoföra för arv och abstrakta klasser.

Innehåll

I kursen används programspråket Java. Följande moment behandlas:
- Grundläggande imperativa programmeringskoncept: Typer, värden, operatorer, variabler, tilldelning,
sekvens, selektion och iteration.
- Grundläggande objektorienterade begrepp såsom klass, objekt, metod och instansvariabel.
- Gränssnitt, polymorfism och dynamisk bindning.
- Ett antal standardklasser t.ex String och klasser för samlingar.
- Händelsestyrda programm: Java Swing, principer och ett mindre urval av komponenter.
- Introduktion till felhantering
- Introduktion till strömmar och filer
- Introduktion till avancerade koncept: Arv och abstrakta klasser

Organisation

Undervisningen ges i form av föreläsningar, gruppövningar och handledning i samband med obligatoriska programmeringsuppgifter (laborationer).

Litteratur

Information om aktuell litteratur ges i samband med kursstart på kursens hemsida.

Examination

Skriftlig salstentamen.


Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.