Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
MTT125 - Additiv tillverkning
 
Kursplanen fastställd 2017-02-21 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TIMAL
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Maskinteknik
Institution: 43 - MATERIAL- OCH TILLVERKNINGSTEKNIK


Undervisningsspråk: Svenska
Blockschema: A

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0117 Projekt 2,0 hp Betygskala: UG   2,0 hp    
0217 Tentamen 5,5 hp Betygskala: TH   5,5 hp   31 Maj 2017 fm L,  18 Aug 2017 em L

I program

TIMAL MASKINTEKNIK, HÖGSKOLEINGENJÖR - produktion, Årskurs 3 (valbar)

Examinator:

Tekniklektor  Gustav HolmqvistBehörighet:

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Kursspecifika förkunskaper

Kursen Tillverkningsteknik eller motsvarande kunskaper.

Syfte

Kursen syftar till att ge kunskaper kring moderna tillverkningsmetoder med fokus på additiv tillverkning. Dessa har till stora delar utvecklats för att möta krav på flexibilitet med avseende på produktutformning. Kunskap om dessa typer av metoder och frågeställningar de belyser anses få en allt större betydelse i framtiden. Studier av de specifika metoderna kommer också att ge en ökad förståelse för processval, tillverkningskedjor och krav på efterbearbetning. Kunskapen kan vara av stor vikt vid framtida arbete med drift och utveckling inom produktionsområdet, men även indirekt vid utformning av produkter. Ett viktigt syfte är att lära sig användandet av denna kunskap i ingenjörsmässiga sammanhang, t ex processval, kostnadsberäkningar och konstruktionsanpassning.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • uppvisa färdigheter i processval och förståelse för betydelsen av produktutformning, materialval och produktionsvolym för lämplighet hos olika metoder
 • uppskatta detaljkostnad som ett led i processval med hjälp av programvara
 • uppvisa förståelse för processkedjor och kunna beskriva och ge exempel på hur olika processer typiskt följer och kompletterar varandra
 • beskriva några grundläggande principer för additiv tillverkning i metaller
 • beskriva de viktigaste teknikerna för additiv tillverkning, deras möjligheter och begränsningar.
 • välja efterbehandlingsmetoder (t ex värmebehandling) beroende på additiv teknologi, material och tillämning för komponenten
 • uppvisa grundläggande färdigheter när det gäller design för additiv tillverkning
 • uppvisa förståelse för de möjligheter med avseende på produktutformning som de i kursen ingående metoderna skapar
 • beskriva och ge exempel på varför färdigbearbetning av komponenter kan krävas
 • beskriva metoder för färdigbearbetning av funktionsytor (t ex fräsning, slipning, polering) på detaljer skapade med additiva metoder
 • välja mätmetod och utföra mätning av dimension och ytor

Innehåll

Kursen består av ett antal föreläsningar/seminarier där olika nya delområden presenteras.

En viktig del i kursen är också de laborationer som genomförs och de ingenjörsmässiga frågeställningar vilka behandlas i samband med dessa i form av grupparbeten. Industriella detaljer analyseras med avseende på val av metoder. Beredning, tillverkning och uppmätning utförs mm.

En projektuppgift genomförs med fokus på metodval, konstruktion och additiv tillverkning av komponenter. Projektarbetet omfattar en kritisk utvärdering av olika additiva tillverkningsmetoder och av tillgängliga material med fokus på lämpligheten av den valda metoden. Baserat på den valda additiva metoden kommer konstruktionsanpassning för additiv tillverkning utföras följt av tillverkning av modellen med 3D-skrivare för polymera material. Modellen kommer att utgöra grunden för utvärderingen av projektet. Efter ytterligare förbättring av konstruktionen, kan modellen senare skrivas ut i metall.

Exempel på utvalda delar som behandlas i kursen är:
 • Additiva tillverkningsmetoder för metaller
 • Efterbehandling av AM-detaljer (värmebehandling mm)
 • Färdigbearbetning av detaljer med bl a abrasiva metoder (slipning mm)
 • Integration av olika processer i tillverkningskedjor
 • Ytjämnhet: mätteknik, mätstrategi och ytors inverkan på produkternas funktion
 • Processval, baserat på produktparametarar, materialval såväl som produktionsvolym

Organisation

Kursen omfattar föreläsningar, laborationer och projekt. Vidare tillkommer studiebesök vid industriföretag.

Litteratur

Anvisas vid kursstart.

Examination

Godkänd tentamen, närvaro på laborationer och studiebesök samt godkända projekt.


Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.