Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
MMA161 - Fartygsmotstånd och hydrodynamiska beräkningsmetoder
 
Kursplanen fastställd 2014-02-20 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPNAV
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Maskinteknik, Sjöfartsteknik
Institution: 48 - SJÖFART OCH MARIN TEKNIK


Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter
Blockschema: C+
Max antal deltagare: 50

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0111 Tentamen 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp   10 Jan 2017 fm L,  11 Apr 2017 fm L,  22 Aug 2017 fm L

I program

MPNAV MARIN TEKNIK, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (obligatorisk)

Examinator:

Professor  Rickard Bensow


Ersätter

MMA155   Ship resistance and propulsion MMA160   Computational hydrodynamics and optimisation


Behörighet:


För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Matematik (inklusive matematisk statistik, numerisk analys och flervariableanalys), Hållfasthetslära

Syfte

Efter kursen ska studenten ha grundläggande professionell kunskap om den hydrodynamik som är relevant för ett fartygs motståndbildning och hur ett bra skrov ska utformas. Studenten kommer att ha kunskap om hur man initierar en beräkningsmodell, inklusive val av lämpliga metoder och approximationer, samt löser och analyserar strömningsproblem relevanta för fartygsmotstånd.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Efter avslutad kurs ska studenten ha yrkesfärdighet inom området skeppshydrodynamik och känna till principerna för hur ett effektivt skrov utformas. Studenten ska kunna ställa upp, inklusive val av verktyg och lämpliga approximationer, lösa och analysera strömningsproblem som rör skrovmotstånd.

Studenten ska klara av att:
 • Identifiera och diskutera ett fartygs motståndskomponenter och deras ursprung;
 • Förstå och kunna föra en diskussion kring skalsimilaritet;
 • Använda ITTCs procedurer för att skala ett fartygs hydrodynamiska egenskaper mellan modell- och fullskala;
 • Förstå och kunna föra en diskussion kring hur olika beräkningsmetoder kan användas för att prediktera motstånd;
 • Kritiskt utvärdera resultat från olika beräkningsmetoder;
 • Bestämma ett fartygs motstånd med hjälp av potentialströmningsmetoder;
 • Bestämma ett fartygs motstånd med hjälp av empiriska metoder;
 • Förstå och kunna föra en diskussion kring hur interaktionseffekter mellan skrov och propulsor uppstår, vad de får för konsekvenser och hur de påverkar skrovdesignen;
 • Utvärdera hur olika designförändringar hos skrovet påverkar motståndet.

Innehåll

Kursinnehållet kan grupperas i tre delar: (i) ursprung, klassificering och analys av de olika de olika motståndskomponenternas; (ii) prediktering av motståndskomponenternas storlek genom beräkningshydrodynamik, släpförsök och empiriska samband; och (iii) principerna för skrovutformning och verktyg för att förbättra verkningsgraden hos ett skrov. Praktiska övningar som använder modern kommersiell programvara samt resultat från släpförsök används för att exemplifiera det kursens teoretiska innehåll.
 • Motståndskomponenter
  ◦ Grundläggande ekvationer och principer inom fartygshydrodynamik
  ◦ Skalsimilaritet
  ◦ Klassificering av motståndskomponenter
  ◦ Vågmotstånd
  ◦ Inviskös strömning
  ◦ Gränsskiktsströmning
  ◦ Viskös och turbulent strömning
 • Motståndsprediktering
  ◦ Panelmetoder för inviskös strömning
  ◦ RANS-metoder för turbulenta strömningsberäkningar
  ◦ Experimentella procedurer för motståndsprediktering
 • Skrovutformning
  ◦ Motstånd hos olika skrovtyper
  ◦ Konstruktionsprinciper för minskat motstånd
  ◦ Konstruktionsprinciper för propulsorskrovinteraktion

Organisation

Undervisningen sker i form av föreläsningar och datorövningar.

Litteratur

J.R. Paulling, Ed. (2010). The Principles of Naval Architecture Series ¿ Ship Resistance and Flow. The Society of Naval Architects and Marine Engineers (SNAME), Jersey City, NJ, USA.

Examination

Skriftlig tentamen, godkända datorövningar och genomfört seminarium om resultaten av datorövningarna.


Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.