Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
LMT108 - Automatiseringsteknik  
 
Kursplanen fastställd 2015-02-16 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TIMAL
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Automation och mekatronik, Maskinteknik
Institution: 44 - PRODUKT- OCH PRODUKTIONSUTVECKLING


Undervisningsspråk: Svenska

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0115 Dugga 2,0hp Betygskala: TH   2,0hp   29 Okt 2015 fm L,  18 Aug 2016 em L
0215 Laboration 2,0hp Betygskala: UG   2,0hp    
0315 Projekt 1,5hp Betygskala: UG   1,5hp    
0415 Tentamen 2,0hp Betygskala: TH   2,0hp   14 Jan 2016 em L,  07 Apr 2016 fm L,  15 Aug 2016 fm L

I program

TIMAL MASKINTEKNIK, HÖGSKOLEINGENJÖR - produktion, Årskurs 3 (obligatorisk)

Examinator:

Docent  Åsa Fasth Berglund


Ersätter

LMT104   Automatiseringsteknik LMT106   Automatiseringsteknik LMT107   Automatiseringsteknik


Behörighet:

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Kursspecifika förkunskaper

Kursen SSY295 - El- och reglerteknik eller motsvarande kunskaper.

Syfte

Moderna tillverkningssystem blir alltmer automatiserade och de ingående resurserna alltmer integrerade. Systemen blir därmed också mer komplexa samtidigt som kraven på effektivitet ökar. Kursens mål är att ge studenterna ökad kunskap om flexibla tillverkningssystem i form av integration mellan maskiner, robotar, styrsystem och affärssystem. Kursen syftar till är att ge grundläggande systemförståelse inom robotik, PLC, pneumatik och hydraulik. Vidare skall studenten genom praktisk tillämpning av de grundläggande kunskaperna kunna planera, programmera och övervaka styrningen av en automatiserad tillverkningsenhet genom att samordna kommunikationen mellan t ex verktygsmaskiner, transportbanor, PLC och robotar.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Efter fullgjord kurs skall studenten kunna följande;

Robotteknik
 • Beskriva de grundläggande robottypernas uppbyggnad, egenskaper och användningsområden.
 • Redogöra och tillämpa I/O kommunikation för robotar.
 • Tillämpa on-line och off-lineprogrammering av robot.
PLC
 • Beskriva ett PLC-systems uppbyggnad, standarder, egenskaper och användningsområden.
 • Tillämpa avancerade programmeringstekniker av PLC med hjälp av utvecklingssystemet CODESYS.
 • Tillämpa och känna till I/O-kommunikation med PLC.
Pneumatik
 • Beskriva funktion och egenskaper hos grundläggande komponenter i ett pneumatiksystem.
 • Redogöra för grundläggande styrteknik för pneumatiksystem.
 • Kunna tillämpa logiska villkor för att koppla kompletta pneumatiksystem efter schema.
 • Tillämpa kopplingsschema för att simulera och verifiera givna problem med hjälp av mjukvaran FluidSim, samt validera resultatet från den virtuella delen med hjälp av ett verkligt system.
Hydraulik
 • Beskriva funktion och egenskaper hos grundläggande komponenter i ett hydrauliksystem.
 • Redogöra för grundläggande styrteknik för hydrauliska system.
 • Kunna tillämpa komponentfunktioner för att koppla kompletta hydrauliska system efter schema.
 • Tillämpa kopplingsschema för att simulera och verifiera givna problem med hjälp av mjukvaran FluidSim, samt validera resultatet från den virtuella delen med hjälp av ett verkligt system.
Industriell datakommunikation
 • Redogöra för konceptet industri 4.0.
 • Känna till och beskriva automationspyramiden samt dess ingående delar till exempel kunna beskriva principerna runt överordnade styrsystem som SCADA, MES etc.
 • Känna till och beskriva I/O-kommunikation, lokalt nätverk och parallella gränssnitt.
 • Utforma HMI för automatiserade tillverkningsceller.
 • Utveckla och tillämpa systemmässig integrering av HMI-system, PLC:er, robotar, CNC-maskiner och materialhanteringsutrustningar med hjälp av I/O-kommunikation, lokalt nätverk och parallella gränssnitt.
 • Känna till och tillämpa olika typer av protokoll och språk för kommunikation.
Integrerade tillverkningssystem
 • Känna till och beskriva principerna för ett flexibelt tillverkningssystem.
 • Känna till och kunna förklara begreppet automationsnivåer.
 • Exemplifiera riskfaktorer och säkerhetskrav för en robotarbetsplats.
 • Känna till och exemplifiera tekniker för ökad säkerhet mellan robotcell och människa.
 • Känna till och exemplifiera CE-märkning.
 • Planera, genomföra och dokumentera ett automatiseringsprojekt genom att arbeta i större projektorganisationer.

Innehåll

Kursen innehåller tre olika typer av läraktiviteter; föreläsningar, laborationer och ett projektarbete.

Föreläsningarna:
Föreläsningarna skall ge en god teoribas för den grundläggande kunskapen som byggs upp under första delen av kursen. Dessa kunskaper skall sedan vara till hjälp i projektet i kursens senare del. Vissa föreläsningar skall även vara ämnade som inspiration, där studenterna skall få kunskap om praktisk erfarenhet och den senaste forskningen från bland annat gästföreläsare.

Laborationer:
Kursen innehåller obligatoriska laborationer inom de sex områdena med successivt ökande komplexitet under kursens gång. Resultaten från laborationerna skall kunna användas i projektdelen. Exempel på laborationer som kommer finnas med:

Lab. 1: On-line- och off-lineprogrammering av robotar.
Lab. 2: Programmering av PLC.
Lab. 3: Koppling av pneumatiksystem.
Lab. 4: Koppling av hydrauliksystem.
Lab. 5: Programmering och test av en HMI-applikation.
Lab. 6: Ta fram grunderna i den HMI-applikation som skall användas i projektet.

Projektarbete:
Kursen avslutas med ett projektarbete där projektets slutmål är att integrera resurserna (robotar, maskiner och människor) i en automatiserad anläggning. Studenterna skall då applicera sina tidigare kunskaper för att skapa kommunikation och integration av systemen. Studenterna skall också kunna felsöka i till exempel PLC-kod.

Organisation

Kursen delas in i sex delområden; robotteknik, PLC, pneumatik, hydraulik, industriell datakommunikation samt integrerade tillverkningssystem. Varje område innehåller föreläsningar och laborationer. Dessa används sedan praktiskt i projektarbetet.

Litteratur

Arbete och teknik på människans villkor: kapitel 7
Powerpoints och vetenskapliga artiklar som delas ut under kursens gång.

Examination

För godkänt i kursen krävs:
 • Godkänt på duggan.
 • Godkänt på tentamen.
 • Godkända laborationer.
 • Godkänt projektarbete.
 • Minst 80% närvaro vid förläsningar.
 • Närvaro vid eventuella obligatoriska moment.
Betyget ges enligt U, 3, 4 och 5.


Publicerad: må 13 jul 2020.