Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
RRYX02 - Kandidatarbete vid Rymd- och geovetenskap
 
Kursplanen fastställd 2014-02-21 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TKELT
15,0 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Automation och mekatronik, Elektroteknik, Teknisk fysik
Institution: 75 - RYMD- OCH GEOVETENSKAP


Undervisningsspråk: Svenska

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0106 Projekt, del A 0,0 hp Betygskala: UG   0,0 hp 0,0 hp    
0206 Projekt, del B 15,0 hp Betygskala: TH   7,5 hp 7,5 hp    

I program

TKDAT DATATEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 
TKELT ELEKTROTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 
TKTFY TEKNISK FYSIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 
TKAUT AUTOMATION OCH MEKATRONIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 

Examinator:

Docent  Vincent Desmaris
Docent  Magnus ThomassonBehörighet:

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Kursspecifika förkunskaper

Kandidatarbetet får påbörjas tidigast under programtermin 6. Kandidatarbetets plan samt deltagare ska godkännas av programansvarig innan arbetet påbörjas.

För att säkerställa ett minimum av förkunskaper så skall studenten uppfylla minst 97,5 hp av de 3 första åren utifrån aktuell programtillhörighet. Avstämning sker efter att läsperiod 1 i årskurs 3 har inrapporterats till LADOK.

Syfte

I kandidatarbetet skall studenten integrera, fördjupa och utveckla sina kunskaper och färdigheter inom ett begränsat område av det som behandlats inom tidigare genomförda kurser inom programmet. Kandidatarbetet syftar också till att ge kunskaper och färdigheter i ingenjörsmässigt och vetenskapligt arbetssätt.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Efter genomfört kandidatarbete ska studenten kunna  • formulera och avgränsa en problemställning inom det valda ämnet

  • planera arbetet för att lösa och avrapportera problemet med givna resurser

  • söka, inhämta och värdera tillgänglig litteratur och annan bakgrundsinformation

  • integrera och utveckla kunskap inom den valda problemställningen

  • dokumentera projektets genomförande genom journalföring

  • avrapportera kandidatarbetets resultat och hur dessa överensstämmer med arbetets projekt- och effektmål i skriftlig och muntlig form

  • kritiskt granska, värdera och konstruktivt ifrågasätta ett annat kandidatarbete avseende frågeställning, genomförande och resultat

Innehåll

Kandidatarbetets huvuddel utgörs av ett projektarbete. Detta avser att integrera, fördjupa och utveckla studentens kunskaper och färdigheter inom ett avgränsat område av det som behandlats inom tidigare genomförda kurser på programmet. Teknologen väljer själv ämnesområde genom sitt val bland de projekt som erbjuds. För att underlätta och stödja kandidatarbetet behandlas även ett antal generiska kompetenser, som omsätts i praktisk tillämpning inom projektet. Särskild vikt läggs vid träning i att rapportera ett eget arbete, både muntligt och genom att självständigt författa en hel eller del av uppsats/projektrapport som skall vara läsvärd för en tänkt läsekrets.

Organisation

Kandidatarbetet genomförs till största delen som ett projektarbete och arbetet bedrivs i en projektgrupp om max sex personer. Vid fastställda tider ges handledning inom projektets ämnesområde samt inom de generiska kompetenserna. I kandidatarbetet ingår delrapporteringar som skall lämnas in av projektgruppen för kontinuerlig kontroll och återkoppling av arbetets fortskridande.

Examination

Kandidatarbetet redovisas skriftligt enligt gällande normer för vetenskaplig och teknisk rapportering samt presenteras muntligt och försvaras vid ett seminarium. Den skriftliga delen kan bestå av en självständigt författad uppsats / rapport, omfattande hela kandidatarbetet, eller en tydligt identifierbar del av en gemensam uppsats / rapport. Vidare ingår kritisk granskning av ett annat kandidatarbete samt att vara opponent under det seminarium då detta presenteras. Vid examination fästs vikt vid kvalitet på projektrapport, projektjournal, muntlig presentation och opposition, särskilt kopplingen till kandidatarbetets allmänna mål (se ovan).


Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.